LZA JAUNIEVĒLĒTO LOCEKĻU ĪSAS BIOGRĀFIJAS

10-01-2019

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Turpinājums. Sākums "ZV" 2018. Nr. 20, 21

FIZIKA

Juris PRIKULIS - Dr.phys. (2003). LU Ķīmiskās fizikas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: nanostruktūru optiskās īpašības, plazmonika.

Publicētie darbi: H-indekss - 11, 32 publikācijas SCOPUS datubāzē, 2 patenti.

Pedagoģiskais darbs: mācībspēks Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF), Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātē.

Starptautiskā sadarbība: mācības Chalmers Tehniskajā Universitātē, Gēteborgā, Zviedrijā (1963-2003). Sadarbība ar vairākām pētniecības laboratorijām galvenokārt Baltijas un Skandināvijas valstīs, kā arī citur, piemēram, Taivānā.

Zinātniskie projekti: vadītājs ESF un ERANET projektiem, dalība ERAF projektos, Valsts pētījumu programmā un citos projektos.

Organizatoriskais darbs: LZP eksperts, darbs FMOF bakalaura studiju programmas gala pārbaudījumu komisijā.

Anatolijs ŠARAKOVSKIS - Dr.phys. (2010). LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks (2010), LU Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks (2013), LU Fizikas un Matemātikas fakultātes docents (2014).

Zinātnisko pētījumu virzieni: materiālzinātne, luminiscence, neorganisko materiālu (nanokristālu, stikla keramiku) sintēze un raksturošana.

Publicētie darbi: H-indekss - 11, 62 zinātniskie raksti SCI žurnālos un > 20 mutiskie referāti, 2 ielūgtie.

Pedagoģiskais darbs: vadīti 8 bakalaura darbi, 3 maģistra darbi un 3 promocijas darbi. Docents Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.

Organizatoriskais darbs: LU CFI gadskārtējo konferenču organizētājs, Fizikas un matemātikas domes loceklis, LU Cietvielu fizikas institūta zinātniskās padomes loceklis, Doktorantūras kolas "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas" padomes priekšsēdētājs, Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju padomes loceklis, vairāku zinātnisko žurnālu viesredaktors.

Zinātniskie projekti: dalība 8 zinātniskajos projektos: 6 projektu galvenais izpildītājs, 2 projektu vadītājs.

Atzinības: LZA nozīmīgākais sasniegums 2017. gadā lietišķajā zinātnē; Ludviga un Māra Jansonu balva, LZA (2010); LZA Jauno zinātnieku balva (2006); LU Fonda Kristapa Morberga stipendiju konkursa laureāts (2004).

INŽENIERZINĀTNES

Jurģis PORIŅŠ - Dr.sc.ing. (2008). Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) profesors (2015), RTU ETF dekāns (2015), RTU ETF Telekomunikāciju institūta vadošais pētnieks (2008).

Zinātnisko pētījumu virzieni: teorētiskā un eksperimentālā šķiedru optika un nelineārā šķiedru optika, nelineāro optisko efektu izpēte un pielietojums šķiedru optikas pārraides sistēmās (ŠOPS); metodes optisko šķiedru un optisko sakaru līniju un sistēmu parametru mērīšanai un novērtēšanai; polarizācijas efekti un to novērtējums optiskajās šķiedrās; optisko viļņgarumdales sistēmu un elementu izpēte, izstrāde; optisko pastiprinātāju izpēte; drošuma modelēšana un novērtējums sakaru līnijās; sensoru un sensoru tīklu izpēte un izstrāde, sakaru līniju, pārraides sistēmu un telekomunikāciju tīklu apmācības metožu pilnveidošana.

Publicētie darbi: H indekss - 4, publicētas 90 publikācijas starptautiski citējamos un recenzētos zinātniskos izdevumos un konferenču tēžu krājumos (no tām 37 Scopus), tai skaitā 8 zinātniskās monogrāfijas un 14 patenti, no kuriem 4 ir Eiropas Savienības patenti. 7 raksti publicēti populārzinātniskos žurnālos. Dalība ar referātiem 72 starptautiskajās un Latvijas zinātniskajās un tehniskajās konferencēs.

Pedagoģiskais darbs: 10 doktorantu darbu vadīšana, 51 maģistra darbu vadīšana, 52 bakalaura darbu vadīšana, 8 lekciju kursi.

Zinātniskie projekti: 22 Eiropas Savienības, Latvijas zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas un RTU projektu un programmu vadītājs un dalībnieks.

Organizatoriskais darbs: RTU Senāta Stratēģijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes loceklis, LR Satiksmes ministrijas Elektronisko sakaru nozares padomes loceklis, RTU Zinātnes padomes loceklis, Latvijas Optikas biedrības (Eiropas optikas biedrības filiāle) prezidents (2013-2015), Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas "Inženierzinātnes un datorzinātnes" zinātnes nozares "Elektronika un telekomunikācijas" eksperts, LR Satiksmes ministrijas darba grupas "Elektronisko sakaru nozares padomes ekspertu darba grupa" eksperts, Amerikas optiskās biedrības biedrs, Elektronikas un Datorzinātņu institūta starptautiskās konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, RTU Dekānu padomes loceklis RTU ETF profesoru padomes loceklis, 5 Starptautiskās zinātniskās konferences komitejas loceklis; 4 žurnālu redkolēģijas loceklis; Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) valdes loceklis.

Atzinības: Inženiera Jāņa Lintera prēmija, atzinības raksts un piemiņas medaļa par nopelniem Latvijas elektronisko sakaru attīstībā, studentu sagatavošanā un ieguldījumu zinātnē (2016), RTU rektora atzinības raksti (2011, 2012, 2016, 2017),  Latvijas Telekomunikāciju asociācijas atzinības raksts  (2012),  Latvijas Studentu apvienības Gada balva (2005).

MEHĀNIKA

Jevgenijs BARKANOVS - Dr.sc.ing. (1993). RTU profesors, Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: galīgo elementu metode, kompozītmateriālu mehānika, konstrukciju dinamika un stiprība, svārstību dzišana, apgrieztās problēmas, optimizācija.

Publicētie darbi: 3 mācību grāmatas, 2 grāmatu redaktors, 124 zinātniskas publikācijas, no tām 59 SCOPUS datu bāzē, 92 konferenču tēzes, H-indekss - 10.

Pedagoģiskais darbs: zinātniskais vadītājs 3 aizstāvētiem promocijas darbiem, atbildīgais pasniedzējs par 5 izstrādātiem mācību priekšmetiem, vieslektors Vācijā, Krievijā u.c.

Zinātniskie projekti: 2 starptautisku projektu koordinators, t.sk. ES 7. programmas projekts un Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda pētījumu projekts; 7 starptautisko projektu zinātniskais vadītājs.

Organizatoriskais darbs: Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes loceklis un sekretārs, Promocijas padomes RTU P-03 un RTU P-06 loceklis, RTU Akadēmiskās sapulces loceklis, Latvijas Nacionālās mehānikas apvienības loceklis, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas eksperts, LZP eksperts, ES 7. ietvarprogrammas un ES HORIZON2020 programmas eksperts, dažādu starptautisko konferenču zinātnisko komiteju un zinātnisko žurnālu redkolēģijās loceklis.

Atzinības: RTU rektora atzinības raksti.

PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJA

Tatjana ĶINCE (dz. Rakčejeva) - Dr.sc.ing. (2006). Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes (PTF) profesore un vadošā pētniece.

Zinātniskie pētījumu virzieni: jaunu pārtikas produktu izstrāde un kvalitātes izvērtējums; pārtikas produktu derīguma termiņa pagarināšanas iespējas; pārtikas produktu apstrādes alternatīvas metodes.

Publicētie darbi: vairāk nekā 90 publikācijas. Zinātnisko pētījumu rezultāti iekļauti divu monogrāfiju vairākās nodaļās.

Pedagoģiskais darbs: LLU PTF Pārtikas Tehnoloģijas katedras profesore un vadošā pētniece, akadēmiskās maģistra studiju programmas "Pārtikas zinātne" direktore. Lasa PTF studentiem lekcijas par alterantīviem procesiem, pārtikas produktu derīguma termiņu un tā analīzi, kosmētiku, tehnoloģiskajām iekārtām. 3 aizstāvētu promocijas darbu un 17 maģistra darbu vadītāja.

Atzinības: 2015. gadā saņēmusi atzinības rakstu par sekmīgu LLMZA jauno zinātnieku konkursam iesniegtā darba vadīšanu, 2006. gadā saņēma veicināšanas balvu Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas rīkotā konkursā "Sējējs - 2006" konkursa grupā "Zinātne lauku attīstībai" topošo zinātnieku grupā par darbu "Bioloģiski aktivēti graudi kviešu maizes ražošanā".

LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNE

Gunārs LĀCIS - PhD.(2010).  Dārzkopības institūta vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietnieks, Ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļas vadītājs.

Zinātniskie pētījumu virzieni: Augļaugu ģenētika, ģenētisko resursu izpēte, molekulārās bioloģijas pielietojums augļaugu ģenētisko resursu izpētē, selekcijā un iedzimtības mehānismu izpētē.

Zinātniskās publikācijas: kopējais skaits - 51 publikācija, t.sk., 30 zinātniskie raksti indeksēti SCOPUS/Web of Science), H indekss (SCOPUS) - 9. Pētījumu rezultāti prezentēti 34 starptautiskās zinātniskās konferencēs.

Zinātniskie projekti: Piedalījies 10 starptautisko, 7 ESF un ERAF, kā arī 16 nacionālo projektu realizācijā, t.sk., bijis 6 projektu vadītājs vai Latvijas pārstāvis.

Pedagoģiskais darbs: G. Lāča vadībā aizstāvēti 3 maģistra un 2 bakalaura darbi.

Organizatoriskā darbība: The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) Malus/Pyrus un Prunus darba grupu loceklis, Zviedrijas lauksaimniecības zinātņu universitāte, augu selekcijas programma, konsultatīvās padomes loceklis, Latvijas delegāts EK Horizon 2020 programmkomitejā Sociālie izaicinājumi 2 (SC2) - Pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūras un iekšējo ūdeņu pētniecība un bioekonomika, Latvijas Zemkopības ministrijas Ģenētisko resursu padomes loceklis, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Starptautiskās zinātniskās konferences " Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product" rakstu krājuma redkolēģijas loceklis, vadītājs (2016).

Atzinības: LZA 2014. gada zinātniskie sasniegumi (2015), LR Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību" un LLMZA Atzinības raksts (2017).

VETERINĀRMEDICĪNA

Anda VALDOVSKA - Dr.med.vet. (2008.). LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vadošā pētniece, profesore, LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītāja; LLMZA īstenā locekle.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Pārtikas un ūdens mikrobiālais piesārņojums; antibiotiku rezistento mikroorganismu izplatība dzīvniekiem un apkārtējā vidē; antibiotiku lietošanai alternatīvu metožu izpēte; audos notiekošo procesu imūnhistoķīmiska izpēte.

Publicētie darbi: 24 publikācijas Web of Sciences (t.sk.SCOPUS) datu bāzēs; citēta 27 reizes; H-indekss - 3; reģistrēti 3 PCT un 3 LV patenti.

Pedagoģiskais darbs: Zinātniskā vadītāja 5 promocijas darbiem (1 aizstāvēts) un 24 maģistra darbiem. Oficiālā recenzente 7 promocijas darbiem. LLU Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" vadītāja. Izstrādāti un vadīti LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studiju programmā 3 studiju kursi - "Pārtikas toksikoloģija"; "Pārtikas tirgzinības"; "Bakterioloģija, mikoloģija un virusoloģija". Eiropas Komisijas apstiprināto TEMPUS un ERASMUS projektu saturiskā vadītāja un lektore par pārtikas nekaitīguma jautājumiem.

Zinātniskie projekti: 11 zinātnisko projektu vadītāja vai izpildītāja, t.sk., ES7 Ietvarprogrammā (FP7 EUROLEGUME), ERAF, LZP, ZM, VPP AgroBioRes.

Organizatoriskais un eksperta darbs: LZP eksperte zinātnes nozarē "Veterinārmedicīnas zinātne"; LZP Lauksaimniecības, Vides, Zemes un Meža zinātņu ekspertu komisijas locekle; Zemkopības ministrijas 4 Starpinstitūciju darba grupu locekle; NJF (Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācija) biedre; Veterinārmedicīnas zinātnes nozares Promocijas padomes locekle.

Atzinības: LLU Rektores pateicības raksts "Par godprātīgu pedagoģisko un aktīvu zinātnisko darbu Universitātē"; LR Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursa  "Sējējs" laureāte (2006).

EKONOMIKA

Gundars BĒRZIŅŠ - Dr.sc.admin. (2013). Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors, dekāns,  Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta vadošais pētnieks, Rīgas Ekonomikas augstskolas (Stockholm School of Economics in Riga) valdes loceklis, Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Finanšu un uzskaites departamenta direktora amatu, vēlāk Latvijas Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā.

Zinātniski pētnieciskā darba virzieni: reģionālā politika, vadības teorijas, uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas vadība, stratēģiskā un operatīvā plānošana, publiskā sektora stratēģiskā vadīšana, jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs, produktu dizains un attīstība.

Publicētie darbi: vairāk nekā 170 zinātnisko rakstu/tēžu autors, referāti starptautiskās konferencēs - 15, populārzinātniskie raksti - 16.

Pedagoģiskais darbs: 3 doktoranti, 4 docētie studiju kursi,
2 studiju kursi izstrādē, 67 bakalaura un 19 maģistra darbu vadītājs, 87 bakalaura un 22 maģistra darbu recenzents.

Zinātniskie projekti: dalība 4 starptautiskos projektos, 6 Latvijas projektos.

Organizatoriskais un eksperta darbs: Latvijas Universitātes (LU) Senāta Stratēģijas komisijas loceklis; LU Senāta Finanšu un budžeta komisijas loceklis; LU Senāta Akadēmiskā personāla grupas loceklis; LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Domes loceklis; LU Biznesa, vadības un ekonomikas Stratēģijas padomes loceklis; LU Studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis, Starptautiskās atvērto inovāciju platformas "DEMOLA Latvia" sadarbībā ar RTU, LU un LIAA, konsultants, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes ikgadējās starptautiskās konferences "New Challenges of Economic and Business Development" orgkomitejas dalībnieks, IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa orgkomitejas loceklis, Sociālo zinātņu sekcijas "Vadmotīvs: "Latvija globālajās piegāžu un vērtību ķēdēs"" vadītājs (2018. gada jūnijs), Biznesa izglītības asociācijas "The Associaton to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)" loceklis, atbildīgais mācībspēks LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studiju programmu Ekonomikas un Vadībzinātnes studiju virziena sagatavošanai licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai (vairāk nekā 200 studiju kursu pārraudzība), Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes izdevuma "Journal of Economics and Management Research" redkolēģijas loceklis, LZP eksperta tiesības vadībzinātnē.

Atzinības: Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska pateicība par ieguldījumu IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa norisē (2018).

LITERATŪRZINĀTNE

Pauls DAIJA - Dr. philol. (2013). Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (no 2006), Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (2008-2012), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centrs (no 2017).

Zinātnisko pētījumu virzieni: Latviešu literatūras un kultūras vēsture 18. un 19. gadsimtā, salīdzināmā literatūrzinātne, vācbaltiešu un latviešu kultūras kontakti, literatūras sociālā vēsture, Baltijas apgaismības kultūras vēsture.

Publicētie darbi (2005-2018): 2 zinātniskas monogrāfijas, līdzautors 2 kolektīvās zinātniskās monogrāfijās, 57 zinātniski raksti Latvijas un starptautiskos izdevumos, 13 konferenču tēzes, 42 populārzinātniski raksti un recenzijas.

Zinātniskie projekti: "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (ERAF), "Kultūra un identitātes Latvijā" (VPP), "Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla - nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli" (VPP), "Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika" (ESF), "Latviešu literatūras vēstures pamatproblēmu izpēte" (LZP).

Starptautiskā sadarbība: Dalība projektos "Medienpraktiken der Aufklärung" (Erasmus+), "Research and Web Project of Estonian older Literature EEVA" (Igaunijas valsts pētījumu programma), "The History of Baltic Written Culture" (Igaunijas Zinātņu akadēmija), "Rise of Literacy" (Europeana). Stažēšanās Veimāras Gētes biedrībā, Igaunijas Zinātņu akadēmijas Underes un Tuglasa Literatūras centrā, Greifsvaldes Ernsta Morica Arndta Universitātes Filozofijas fakultātē, Freiburgas Alberta Ludviga Universitātes Vācu seminārā.

Organizatoriskais darbs: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes loceklis (2017-2021), LZP eksperts (2014-2017), humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica" galvenais redaktors (no 2013; iekļauts SCOPUS datubāzē).

Atzinības: Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Pateicības raksts par 2017. gada sasniegumu teorētiskajā zinātnē (2018); Nominācija apbalvojuma "Laiks Ziedonim" kategorijā "Zinātne. Taureņu uzbrukums" (2016); Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas veicināšanas (mazā Feliksa) balva (2013).

Turpinājums nākamajā numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS