LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA NOSAUC 2018. GADA NOZĪMĪGĀKOS SASNIEGUMUS LATVIJAS ZINĀTNĒ

10-01-2019

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2018. gadā, papildus piešķirot piecus LZA prezidenta atzinības rakstus.

Zinātnes sasniegumu un nozīmīgāko notikumu Latvijas zinātnes dzīvē izvērtēšanu Latvijas Zinātņu akadēmija uzsāka 2002. gadā. Kā uzsvēra LZA prezidents Ojārs Spārītis, atklājot 2017. gada zinātnes sasniegumu konkursa laureātu apbalvošanas ceremoniju: "Mūsu mērķis nav tikai lepoties ar pazīstamu zinātnieku sasniegumiem, bet iepazīt aizvien jaunu Latvijā izglītību ieguvušu un savu zinātnieka karjeru veidojošo pētnieku vārdus, izprast, ko Latvijas zinātne ir atklājusi jaunu milzīgajā jaunās informācijas, zināšanu un pasaules pieredzes okeānā un kā šie izgudrojumi, pētījumi un inovācijas spēj stiprināt valsts ekonomiku un aizsardzību, būt saistoši Latvijas uzņēmējdarbībai un interesanti mūsu sadarbības partneriem globālajā pasaulē".

Par LZA organizētā zinātnes sasniegumu konkursa popularitāti Latvijas zinātniski pētniecisko institūciju vidē liecina pakāpeniski pieaugošais konkursa dalībnieku skaits. Šogad LZA zinātnes sasniegumu konkursam tika iesniegts 51 pieteikums. Konkurss gadu gaitā ir ieguvis arī atzīstamu rezonansi sabiedrībā un plaši tiek atspoguļots medijos.

SASNIEGUMI TEORĒTISKAJĀ ZINĀTNĒ

1. Cilvēka šūnās atrasta neparasta DNS forma ar neparastu iepakojumu un genoma apkalpošanas funkciju.

Autori: Dr.biol. Kristīne Salmiņa, LZA akadēmiķe Dr.habil.med. Jekaterina Ērenpreisa, Dr.biol. Tālivaldis Freivalds, Dr.biol. Turs Selga, Mg. Germanis Sorokins, Jēkabs Krīgerts (Mg. students).

Institūcijas: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte.

2. Pirmo reizi starpdisciplināri aplūkota izcilā 18. gadsimta Baltijas vācu teologa un literāta Gotharda Frīdriha Stendera personība un darbība plašā Eiropas apgaismības kontekstā. Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā / Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext / Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts. Rīga: LU LFMI, 2018. Sast. LZA īstenā locekle Dr.philol. Māra Grudule.

Institūcija: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

3. Pirmo reizi pēc valsts neatkarības atjaunošanas sniegta aptveroša pēckara desmitgades (1944-1953) mūzikas norišu aina uz Latvijas PSR politisko un sabiedrisko kolīziju fona. Arnolds Laimonis Klotiņš. Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944-1953. Rīga: LU LFMI, 2018.

Institūcija: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

4. Pirmo reizi zinātniskajā apritē ievadīti jauni fakti par 20. gadsimta sākuma jūgendstila arhitektūras mantojuma vietu un nozīmi Latvijas mūsdienu kultūrvidē. Jānis Krastiņš. Jūgendstila arhitektūra Latvijā = Art Nouveau Architecture in Latvia. Rīga: Madris, 2018. 304 lpp. (latviešu un angļu valodā).

5. Mūsdienu ekonomikas un sabiedrības kompleksa izpēte un instrumenti viedās ekonomikas un sabiedrības attīstīšanai LatvijāSimtam pāri. Viedā Latvija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. Galvenā redaktore EKOSOC-LV vadītāja LZA akadēmiķe Baiba Rivža, zinātniskā redaktore
Dr.oec. Elita Jermolajeva, atbildīgā redaktore Ausma Mukāne.

SASNIEGUMI LIETIŠĶAJĀ ZINĀTNĒ

6. Jauna energoefektīva metode ilgi spīdošo pārklājumu iegūšanai uz metāliem.

Autori: Mg.phys. Ivita Bite, Mg.phys. Guna Krieķe, Mg.phys. Aleksejs Zolotarjovs, Mg.phys. Katrīna Laganovska, Bc.phys. Krišjānis Auziņš, Virgīnija Vītola, Dr.phys. Krišjānis Šmits, Dr.habil.phys. Larisa Grigorjeva, Dr.habil.phys. Donats Millers, LZA akadēmiķis Dr.habil.phys. Linards Skuja.

Institūcija: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts.

7. Izstrādāta jauna neironu mašīntulkošanas tehnoloģija.

Autori: Dr.sc.comp. Mārcis Pinnis, Mg.sc.comp. Rihards Krišlauks, Mg.sc.comp. Matīss Rikters, Bc.sc.comp. Roberts Rozis, Dr.sc.comp. Raivis Skadiņš, Mg.sc.comp. Valters Šics, Bc.mgt. Artūrs Vasiļevskis, Dr.sc.comp. Andrejs Vasiļjevs, LZA korespondētājloceklis Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs, Dr.sc.comp. Jānis Zuters.

Institūcijas: SIA "Tilde", Latvijas Universitāte

8. Konceptuāli jauni nanoģeneratori mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā.

Autori: Dr.sc.ing. Andris Šutka, Dr.sc.ing. Kaspars Mālnieks, Dr.phys. Artis Linarts, Mg.sc.ing. Linards Lapčinskis, Dr.phys. Juris Blūms, Mg.sc.ing. Ilgvars Gorņevs, Mg.sc.ing. Vilnis Jurķāns, Mg.sc.ing. Astrīda Bērziņa, LZA akadēmiķis Dr.habil.phys. Māris Knite.

Institūcijas: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija un Tehniskās fizikas institūts.

9. Uz augu vīrusu bāzes izveidota universāla vakcīnu tehnoloģija hronisku saslimšanu ārstēšanai.

Autori: Dr.biol. Ina Baļķe, Mg.biol. Gunta Reseviča, Vilija Zeltiņa, LZA korespondētājloceklis Dr.biol. Andris Zeltiņš.

Institūcija: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

10. Perifērās inervācijas loma ādas brūču dzīšanas procesā.

Autori: Dr.pharm. Vadims Parfejevs, prof. Una Riekstiņa, prof. Lukas Sommer (Cīrihes Universitāte).

Institūcija: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte.

11. Ar zinātniskiem pētījumiem pamatota smiltsērkšķu ekstraktu izstrāde jaunlopu veselības uzlabošanai.

Autori: LZA korespondētājlocekle Dr.sc.ing. Dalija Segliņa, Dr.sc.ing. Pawel Gornas, Dr.sc.ing. Vitalijs Radenkovs, Dr.med.vet. Laima Liepa, Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, Dr.med.vet. Inga Pigiņka-Vjačeslavova, Mg.med.vet. Evita Zolnere.

Institūcijas: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte, Dārzkopības institūts.

12. Izstrādāts inovatīvs process multifunkcionāla nanoporaina oglekļa iegūšanai.

Autori: Dr.habil.chem. Gaļina Dobele, Mg. Aleksandrs Volperts, LZA īstenais loceklis Dr.ing. Aivars Žūriņš, Mg. Lilija Jašina, Mg. Ance Pļavniece, Ing. Dmitrijs Djačkovs.

Institūcija: Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PREZIDENTA
ATZINĪBAS RAKSTI

1. Kolektīvā monogrāfija: Nonregular Nanosystems - Theory and Applications. Series: Lecture Notes in Nanoscale Science and Technology, 2018, Vol. 26.  Springer 412 [Nesakārtotās nanosistēmas - teorija un pielietojumi].

Autori: Dr.habil.phys. Jurijs Šunins (1951-2018), PhD Stefano Bellucci, PhD Alytis Gruodis, Dr.paed. Tamara Lobanova-Shunina.

Institūcijas: Kodolfizikas institūts, Fraskati Nacionālā laboratorija, Viļņas Universitātes Vispārējas fizikas un spektroskopijas nodaļa; Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, Aeronautikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte.

2. Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai.

Autori: Dr.phys. Aleksejs Ļihačovs, Dr.phys. Ilze Ļihačova, Dr.phys. Ilona Kuzmina, Dr.med. Aleksandrs Derjabo, Mg.sc. Marta Laņģe, BSc.med.phys. Emīlija Vija Ploriņa, Mg.sc.phys. Ilze Ošiņa, Dr.phys. Vanesa Lukinsone, LZA akadēmiķis Dr.phys. Jānis Spīgulis, Dr.phys. Mindaugas Tamošiūnas, Dr.phys. Rita Veilande, Mg.sc.phys. Mārtiņš Osis, Bc.phys. Gatis Tunēns, Dr.sc.ing. Dmitrijs Bļizņuks, Dr.sc.ing. Katrina Boločko, Dr.sc.ing. Pāvels Osipovs, Dr.sc.ing. Mihails Kovaļovs, Mg.sc. Jurijs Jonass, Mg.sc. Gundars Miezītis, Mg.sc. Andrejs Kalniņš.

Institūcijas: Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.

3. Oriģināla pieeja mākslīgo neironu tīklu arhitektūras transformēšanai programmējamo loģisko masīvu struktūrās

Autori: LZA akadēmiķis Dr.sc.comp. Modris Greitāns, Dr. Kaspars Ozols, Mg.sc.ing. Rihards Novickis, Mg.sc.ing. Daniels Jānis Justs.

Institūcija: Elektronikas un datorzinātņu institūts.

4. Uz DNS pētījumu bāzes iegūtas jaunas atziņas par Skandināvijas pirmiedzīvotāju migrācijas maršrutiem. Publikācija: The Genetic Prehistory of the Baltic Sea Region. Nature Communications Vol. 9,2018, Article number 442.
DOI: 10.1038/s41467-018-02825-9 (Baltijas reģiona ģenētiskā priekšvēsture).

Autori: Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Saskia Pfrengle, Mantas Daubaras, LZA īstenā locekle Gunita Zariņa, Fredrik Hallgren, Raili Allmäe, Valery Khartanovich, Vyacheslav Moiseyev, Mari Tõrv, Anja Furtwängler, Aida Andrades Valtueña, Michal Feldman, Christos Economou, Markku Oinonen, LZA korespondētājloceklis Andrejs Vasks, Elena Balanovska, David Reich, Rimantas Jankauskas, Wolfgang Haak, Stephan Schiffels, Johannes Krause.

Institūcija: t.sk. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts.

5. Monogrāfisks pētījums par sanatoriju arhitektūru Latvijā 1918.-1940. gados.

Karīna Horsta. Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918-1940. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2018.

Institūcija: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts.

Powered by Elxis - Open Source CMS