Aizstāvēšana

8-03-2019

2019. gada 26. martā plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ANNA AUZIŅA

Temats - "Sievietes pieredze un valoda: Vizmas Belševicas, Ārijas Elksnes un Montas Kromas dzeja laikmeta kontekstā".

Recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte - Pakule (LU); Dr.philol. Sandra Meškova (DU); Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone (LU LFMI).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2019. gada 28. martā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

PRANS BRAZDAUSKS

par tēmu "Furfurola iegūšana no industriālās kaņepes spaļiem biorafinēšanas sistēmas priekšapstrādes posmā".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Indra Muižniece (Rīgas Tehniskā universitāte);
Dr.sc.ing. Vladimirs Biziks (Universität Göttingen, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2019. gada 4. aprīlī plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

DACE BRIZGA

aizstāvēs promocijas darbu "Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Karine Oganisjana (RTU); Dr.oec. Jānis Ieviņš (RTU); Dr.paed. Baiba Briede (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2019. gada 11. aprīlī, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 702. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē

KRISTĪNE MEILE

aizstāvēs promocijas darbu "Koksnes pirolīzes kondensātu preparatīva sadalīšana un analīze ar šķidruma hromatogrāfijas metodēm" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Sergejs Osipovs (DU); Dr.chem. Oskars Bikovens (LVKĶI); Dr.chem. Vadims Bartkevičs (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 11. aprīlī plkst. 16.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

RUTA VANAGA

par tēmu "Klimatam adaptīvas fasāžu sistēmas risinājums gandrīz nulles enerģijas ēkām: biomimikrijas principu lietojums".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr. Uli Jakob (Stuttgart University of Applied Sciences, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2019. gada 25. februāra sēdē piešķīra vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē INITAI HENILANEI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 28-03-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS