Aizstāvēšana

23-03-2019

2019. gada 12. aprīlī plkst. 14.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

VIRGĪNIJA VĪTOLA

aizstāvēs promocijas darbu "Elektroniskie ierosinājumi un procesi ilgi spīdošā SrAl¬2O2 materiālā" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Māris Spriņģis (CFI); Dr. habil.phys. Andris Ozols (RTU); Dr. Ilmo Sildos (University of Tartu, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.

***

2019. gada 12. aprīlī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes būvzinātnes nozares ("Būvmateriāli un būvtehnoloģijas" apakšnozarē) promocijas padomes RTU P-06 atklātajā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A, 340. telpā

LAURA DEMBOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Sārmu aktivizēti karstumturīgie alumosilikātu kompozītmateriāli industriālam pielietojumam" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis (Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūts, Latvija); Dr. Viktor Gribniak (Laboratory of Innovative Building Structures, Vilnius Gediminas Technical University, Lietuva); Dr. Danute Vaiciukyniene (Department of Building Materials, Kaunas University of Technology, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2019. gada 30. aprīlī plkst. 13.00 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lauvas ielā 8, 218. telpā

RUTA BOGDANE

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Lidojumu drošības līmeņa likumsakarību ar ražošanas faktoriem aviokompānijā analīzes modeļa izstrāde".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing Mārtiņš Kleinhofs (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija), Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs (Transporta un sakaru institūts, Latvija), Dr.habil.sc.ing. Eduardas Lasauskas (Vilnius Gediminas Technical University, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

Daugavpils Universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 1. martā NIKOLAJS JEFIMOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts zinātniskais doktora grāds tiesību zinātnes (Dr.iur.) krimināltiesību apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 27-03-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS