Aizstāvēšana

3-05-2019

2019. gada 15. maijā plkst. 12.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DANA RONE.

Promocijas darba temats: "Apdrošināšanas līguma tiesiskais regulējums Latvijā".

Recenzenti: PhD Stefano Dominelli (Milānas Valsts universitāte, Itālija); Dr.iur Ingrīda Veikša (Biznesa augstskolas Turība); Dr.iur. Jānis Grasis (Banku augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/.

***

2019. gada 17. maijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda socioloģijas un sociālā darba zinātnes nozarē iegūšanai aizstāvēs

RENĀRS FELCIS

par tēmu "Privāto meža īpašumu kopīga apsaimniekošana".

Recenzenti: Dr.sc.soc. Līga Rasnača (Latvijas Universitāte); Dr.sc.soc. Līga Paula (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.sc.soc. Ilona Kunda (Latvijas Kultūras akadēmija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2019. gada 17. maijā plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares promocijas padomes P-03 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 1, 101. telpā

RIMS JANELIUKŠTIS

aizstāvēs promocijas darbu "Uz pašsvārstību formu pārveidojumiem un uzraudzīto mašīnapmācību balstītā konstrukciju bojājumu identifikācija" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Andersons (Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts); Dr.habil.sc.ing. Andrzej Katunin (Silēzijas Tehnoloģiju universitāte, Polija); PhD Manuel Chiachio Ruano (Granadas universitāte, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / Promocijas darbi).

***

2019. gada 24. maijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 118.telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

VADIMS KOLBJONOKS

aizstāvēs promocijas darbu "Halkogenīdu plānās kārtiņas virsmas modificēšana ar fokusēto elektronu staru" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.phys. Valfrīds Paškevičs (Daugavpils Universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija); Dr.phys. Vladimirs Solovjovs (Pleskavas Valsts Universitāte, Krievija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Fizikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-237, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājas lapā www.du.lv.

***

2019. gada 28. maijā plkst. 10.00 RTU Āzenes ielā 12 k.1, 212. telpā notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

VIESTURS VECKALNS

par tēmu "Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TeV CERN LHP KMS eksperimentā".

Recenzenti: Dr.sc.ing. O. Krievs (RTU, Latvija); Dr.phys. M. Auziņš (LU, Latvija); Dr.sc. (Tech) M. Voutilainen (Helsinku Universitāte, Somija); Dr. R. Tenchini (Pizas Universitāte, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5.

***

2019. gada 29. maijā plkst. 11.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" 214. telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ANITA GAILE

aizstāvēs promocijas darbu "Indivīda karjeras rīcību un individuālo vērtību mijiedarbība un ietekme uz subjektīvi veiksmīgu karjeru" doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā "Interaction of personal career behaviours and values of an individual and effect thereof on subjective career success".

Recenzenti: Dr.sc.administr. Iveta Ludviga (RISEBA, Latvija), Dr.oec. Anda Batraga (LU, Latvija), Dr. Peter Zettinig (Turku Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv.

***

2019. gada 31. maijā plkst. 11.30 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KĀRLIS BUKOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Ārvalstu privātās bankas kā eiropeizācijas aģenti: Latvijas piemērs no 1995. līdz 2004. gadam".

Recenzenti: Dr.sc.pol. Toms Rostoks (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Inna Šteinbuka (Latvijas Universitāte); Dr.sc.pol. Ramūns Vilpišausks (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājaslapā https://www.rsu.lv/promocijas-darbi .

***

2019. gada 7. jūnijā plkst. 13.00 Liepājā, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē (Kūrmājas prospekts 13, 118. auditorija), notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā

INGA LAIZĀNE

aizstāvēs promocijas darbu "Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzentes: Dr.paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte), Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr.philol. Regina Kvašīte (Šauļu Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/.

***

LLU Pedagoģijas nozares Pieaugušo pedagoģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 4. aprīlī DACE BRIZGA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.) pieaugušo pedagoģijā. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 11. aprīlī KRISTĪNEI MEILEI tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padomes "P-05" 2019. gada 25. aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē IGORAM MOŠKINAM. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome RTU P-11 2019. gada 26. aprīlī atklātajā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) ZANEI ZELČAI materiālzinātnes nozarē koksnes materiāli un tehnoloģija apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.  līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem, kolēģiem un skolniekiem!

Pēdējā atjaunošana 3-05-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS