Aizstāvēšana

23-01-2009

2009. gada 6. februārī plkst. 10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212 auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. HELMA JIRGENA.

Tēma “Saimnieciskās darbības dažādošanas iespējas Latvijas laukos”.

Recenzenti: Dr.habil.oec. Oļģerts Krastiņš – Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Latvijas Universitātes emeritētais profesors; Dr.oec. Veronika Bikse – Latvijas Universitātes profesore; Dr.oec. Bo Ohlmers – Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. ada 6. februārī plkst. 3.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212 auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.sc. ELĪNA KONSTANTINOVA.

Tēma “Mentorings kā zināšanu pārnese process uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas laukos”.

Recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka – Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore; Dr.oec. Biruta Sloka – Latvijas Universitātes profesore; Dr.oec. Asta Pundziene – Lietuvas vadības un ekonomikas universitātes asociētā profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 12. februārī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ZANE GAILE.

aizstāvēs promocijas darbu “Agrīnu neirofizioloģiskās attīstības traucējumu diagnostikas nozīme priekšlaicīgi dzimušu bērnu rehabilitācijā” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. med. Aivars Vētra (RSU); Dr. med. Zinaida Kavande (LU); Dr. psych. Tija Zīriņa (RPIVA).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009. gada 20. februārī plkst. 11.30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS OŠS

par tēmu “Koksnes resursu plūsmas analīze”.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm, LLU; profesors, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs RTU; profesors, Dr.tech.sc. Peeter Muiste, Igaunijas Lauku universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, vai http://llufb.lv/llu–theses.htm.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2008. gada 5. decembrī atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu Mežzinātņu nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” asistentam TOMAM ZĀLĪTIM par promocijas darbu “Kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) tīraudžu veidošanos un stumbru kvalitāti ietekmējošie faktori auglīgajos meža tipos Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2008. gada 5. decembrī atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu Mežzinātņu nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” asistentei ZANEI LĪBIETEI par promocijas darbu “Parastās egles (Picea abies L. Karst.) tīraudžu ražība un augšanas potenciāls auglīgajos meža tipos”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 10. decembrī piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu pārtikas zinātnes nozares pārtikas mikrobioloģijas apakšnozarē AIJAI MELNGAILEI par promocijas darbu “Mikrobioloģiskā riska analīze sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 10. decembrī piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu pārtikas zinātnes nozares pārtikas procesu un iekārtu apakšnozarē ZANDAI KRŪMAI par promocijas darbu “Panātru dzimtas garšaugi rapšu eļļas aromatizēšanai”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2008. gada 12. decembrī atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētniekam ĀRIM JANSONAM par promocijas darbu “Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) selekcijas teorētiskie pamati un attīstības perspektīvas Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2008. gada 12. decembrī atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedras lektorei OLGAI MIEZĪTEI par promocijas darbu “Baltalkšņa audžu ražība un struktūra”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 16. decembrī sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu MIHAILAM ČEHLOVAM vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Vecāko klašu skolēnu personības pašnoteikšanās attīstības humanitārie pamati”.

Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 18.decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu DITAI NĪMANTEI sociālās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

2009.gada 7.janvārī RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares promocijas padome P–16 atklātā sēdē VIKTORS FEOFANOVS aizstāvēja promocijas darbu “Transportlīdzekļu operatora darbības objektīvas kontroles un vērtējuma metodes izstrāde treniņiem daudzfunkcionālajos trenažieros” un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 1, nederīgi biļeteni – 0.

***

2009. gada 13.janvārī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Latvijas tautsaimniecība aizstāvēja DENISS TITARENKO par tematu – “Investīcijas kā Latvijas ekonomikas izaugsmes faktors”

Balsošanas rezultāti: piešķirt 11, nepiešķirt –, nederīgi biļeteni – .

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2009. gada 14. janvāra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares lietišķās ģeogrāfijas un ģeomātikas apakšnozarē ZANEI CEKULAI par promocijas darbu “Latgales apdzīvoto vietu nosaukumu standartizācija”.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 23-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS