Aizstāvēšana

28-06-2019

2019. gada 20. jūnijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 501.aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

JĀNIS LEITĀNS

aizstāvēs promocijas darbu "Ogļskābes anhidrāžu strukturālie pētījumi specifisku inhibitoru dizainam" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Kristaps Jaudzems (OSI);  Dr.biol. Kalvis Brangulis (LBMC);  PhD Jean-Yves Winum (Universite de Montpellier, Francija)

Ar darbu, sākot no 2019. gada 6. jūnija, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

* * *

2019. gada 21. jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 501.aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ELĪNA ĻEONOVA

aizstāvēs promocijas darbu "1,4 dihidropiridīna atvasinājumu un nukleozīdu analogu DNS mijiedarbības un pasargāšanas īpašības" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Kaspars Tārs ( LU); Dr.biol. Una Riekstiņa (LU); PhD Lada Živkovič (Belgradas Universitāte, Serbija).

Ar darbu, sākot no 2019. gada 6. jūnija, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

* * *

2019. gada 4. jūlijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 601.aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRISTĪNE OŠIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz DNS reparācijas un proteolīzes enzīmu ekspresiju cukura diabēta modelī un DNS divpavedienu pārrāvumu līmeni in vitro" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med. Baiba Jansone ( LU); Dr.med. Šimons Svirskis (Rīgas Stradiņa universitāte); PhD Alexander Ishchenko (CNRS -National center for Scientific Research, Francija)

Ar darbu, sākot no 2019. gada 20. jūnija, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2019. gada 15. jūlijā plkst. 10.00 Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68, C204S telpā notiks promocijas padomes komunikācijas zinātnē (plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē) sēde, kurā

JOLANTA DERKEVICA - PILSKUNGA

aizstāvēs promocijas darbu "Domino Effect Theory and Legal Regulations: The Effects of Risk and Crisis Communication on Latvian Enterprises" (Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: komunikācija riska un krīzes situācijās - ietekme uz Latvijas uzņēmumiem).

Recenzenti: Dr. sc.soc. Andris Pētersons (Biznesa augstskolā Turība); Dr.phil. Agnese Dāvidsone (Vidzemes Augstskola); Dr.iur. Raimunds Kalesniks (Raimundas Kalesnykas, Kazimira Simonaviča universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība Bibliotēkā, Rīgā, Graudu iela 68.

***

2019. gada 26. augustā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KRISTĪNE VOĻSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Metil-gbb aizsargājošo efektu un darbības mehānismu izpēte diabēta un tā komplikāciju eksperimentālajos modeļos".

Recenzenti: Dr.biol. Andrejs Šķesters (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.habil.biol. Ruta Muceniece (Latvijas Universitāte); PhD Aistė Jekabsone (Farmaceitisko Tehnoloģiju institūts, Lietuvas Veselības zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājas lapā.

***

2019. gada 29. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

DAIGA KONRĀDE

aizstāvēs promocijas darbu "Dārzeņu un augļu blakusprodukti ekstrudētu produktu izstrādē" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Dalija Segliņa (APP Zinātniskā institūts "Dārzkopības institūts"); Dr.chem. Ida Jākobsone (Latvijas Universitāte); Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

* * *

2019. gada 29. augustā plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

VINETA VĪTOLA

aizstāvēs promocijas darbu "Konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumi" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vita Šterna (APP Zinātniskais institūts "Agroresursu un ekonomikas institūts"); Dr.chem. Ida Jākobsone (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Anita Blija (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2019. gada 29. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 278. telpā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ARMANDS KVIESIS

aizstāvēs promocijas darbu "Lēmumu atbalsta sistēmas pielietojums daudzobjektu bioloģisko sistēmu vadībā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis (Latvijas Lauksaimniecības universitātes); Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko (Rīgas Tehniskās universitātes profesors); PhD Danielo G. Gomes (Universidade Federal do Ceará, Brazīlija).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2019. gada 4. septembrī plkst. 12.00 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulv. 19, 8. auditorijā, LU Juridiskās zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ANASTASIJA JUMAKOVA

aizstāvēs promocijas darbu „Bērna tiesību uz identitāti ģenēze Latvijā un to apdraudējums adopcijas tiesiskā regulējuma kontekstā" tiesību zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Artūrs Kučs (LU, Latvija); Dr.iur. Jānis Načiščionis (Biznesa augstskola "Turība", Latvija); Dr.iur. Piotr Fiedorczyk (Belostokas Universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2019. gada 5. septembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā

ILONA BRŪVERE

aizstāvēs promocijas darbu "Principi, kuri pamato skolotāju uzskatu maiņu par skolēniem ar uzvedības atbalsta vajadzībām" pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijā.

Recenzenti: Dr.paed. Sarmīte Tūbele (LU); Dr.paed. Linda Pavītola (Liepājas Universitāte); Dr.paed. Dzintra Iliško (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2019. gada 6. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

JEVGĒNIJS VIHROVS

aizstāvēs promocijas darbu "Kvantu klejošanas un varbūtisko algoritmu ierobežojumi" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. J. Vīksna (LU), Dr.math. M. Ozols (Amsterdamas Universitāte, Nīderlande), Dr. E. Montanaro (Bristoles Universitāte, Lielbritānija).

Ar darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā, Raiņa b. 19, 203. telpā.

***

2019. gada 10. septembrī plkst. 12.00 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā, LU Juridiskās zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ILONA KRONBERGA

aizstāvēs promocijas darbu „Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu prevencija kā kriminālsoda mērķis" tiesību zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Sandra Kaija (RSU, Latvija); Dr.iur. Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte, Latvija); Dr.iur. Raffaella Sette (Boloņas Universitāte, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2019. gada 12. septembrī  plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

INESE ĀBOLIŅA

par tēmu "Suspensīvā veto prakse pārvaldībā Latvijā (1993-2018)".

Recenzenti: Dr.polit. Iveta Reinholde (Latvijas Universitāte); Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa (Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija); PhD Gianluca Passarelli (Romas universitāte Sapienza (Sapienza University, Roma), Itālija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī.

***

2019. gada 12. septembrī plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JURIS HOFMANIS

aizstāvēs promocijas darbu "Iekaisuma un neiekaisuma riska faktori iegūtas aortas vārstuļa stenozes gadījumā".

Recenzenti: Dr.med. Oskars Kalējs (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija); Dr.med. Ainārs Rudzītis (Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Kardioloģijas centrs, Latvija); MD, PhD Domenico Di Raimondo, Palermo Universitāte, (Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājaslapā

***

2019. gada 16. septembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

JĀNIS DĀBOLIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Intelektuāla mācību sistēma datorizētās projektēšanas sistēmu lietojuma novērtēšanai" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Osis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Gatis Vītols (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); Dr.habil.sc.ing. Valentina Dagienė (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv  (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi). 

***

2019. gada 17. septembrī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā

SANTA BORMANE

aizstāvēs promocijas darbu „Integrētā mārketinga komunikācija Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības veikalu ķēžu uzņēmumos ilgtspējīgas attīstības kontekstā" ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē tirgzinības apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.oec. Margarita Dunska (LU); Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (LLU); Dr.oec. Ērika Žubule (RTA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2019. gada 19. septembrī plkst. 16.00 RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes P-04 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 1, 101. telpā

OĻEGS JAKOVĻEVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu: "Dinamisko procesu analīze kriostatos ar elektromašīnu dzesēšanu" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Krupeņins (Krievijas ZA Mašīnzinību institūts); Dr.sc.ing. Egils Plūme (LU Materiālu mehānikas institūts); Dr.sc.ing. Vitālijs Beresņevičs (RTU Mehānikas un mašīnbūves institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 5 un internetā RTU mājaslapas http://www.rtu.lv/ sadaļā „Zinātne" (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2019. gada 25. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SANDRA VALEIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Iedzimtas kataraktas heterogenitātes ietekme uz pseidofakiskas acs refrakcijas izmaiņām".

Recenzenti: Dr.med. Arnis Eņģelis (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.sc.med. Deivids Teilors (David Taylor, Londonas Universitātes koledža, Apvienotā Karaliste); PhD Dominike Bremonda-Giņjak (Dominique Bremond - Gignac, Bērnu Universitātes slimnīca Francija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem - RSU mājaslapā.

***

Biznesa augstskolā Turība promocijas padomes vadībzinātnē sēdē 2019. gada 12. jūnijā ZANEI DRIŅĶEI tika piešķirts zinātnes doktora grāds ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8; pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 18. jūnijā ANNAI ŅIKITJUKAI tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 18. jūnijā AUSTRAI CELMIŅAI-ĶEIRĀNEI tika piešķirts filoloģijas zinātniskais doktora grāds (Dr.philol.)  folkloristikas nozarē, mitoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni- 0.

Pēdējā atjaunošana 5-09-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS