NOLIKUMS Par Valsts emeritētā zinātnieka darba atskaiti*

28-06-2019

1. Vispārīgie jautājumi

Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtību nosaka LR MK noteikumi Nr.6992, izdoti 2010. gada 27. jūlijā un grozīti ar LR MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1074.

Valsts emeritētais zinātnieks saņem beztermiņa zinātnisku grantu, lai veicinātu Valsts emeritēto zinātnieku iesaisti zinātniskā un pedagoģiskā darbībā.

Nolikums nosaka:

- Emeritētā zinātnieka darba atskaites kārtību par kalendārajā gadā veikto zinātnisko un organizatorisko darbu.

- LZA zinātnisko nodaļu un Senāta darba organizāciju emeritēto zinātnieku darba vērtējumam.

2. Valsts emeritētā zinātnieka darba atskaites nosacījumi

2.1. Valsts emeritētais zinātnieks grantu atskaitei tiek iekļauti sekojoši darbu veidi:

 • piedalīšanās zinātniskos projektos kā pētniekam;
 • piedalīšanās zinātniskos projektos kā konsultantam;
 • piedalīšanās dažāda veida zinātniskās konferencēs un semināros ar vai bez referātiem;
 • zinātnisko rakstu sagatavošana;
 • populārzinātnisko rakstu sagatavošana;
 • zinātnisko rakstu un zinātnisko projektu recenzēšana;
 • promocijas darbu vadīšana un konsultēšana;
 • lekciju ciklu vai atsevišķu lekciju lasīšana augstskolu studentiem;
 • augstskolu studentu kvalifikācijas darbu vadīšana un konsultēšana;
 • piedalīšanās zinātnieku profesionālo apvienību darbībā;
 • zinātnes sasniegumu popularizēšana;
 • zinātniskā arhīva un bibliotēkas kārtošana, nodošana zinātniski pētnieciskajām iestādēm;
 • citu zinātnisko aktivitāšu veikšana.


2.2. Emeritētais zinātnieks viena mēneša laikā pēc kalendāra gada beigām (līdz 1. februārim) iesniedz attiecīgajā Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskajā nodaļā atskaiti par kalendārajā gadā paveikto darbu aizpildot atskaites veidlapu (1. pielikums. Emeritēto zinātnieku 20___. gadā veikto zinātnisko un organizatorisko darbu atskaite).

2.3. Zinātniskās nodaļas vadība viena kalendārā mēneša laikā izskata iesniegtos materiālus un dod savu novērtējumu, un ar to iepazīstina emeritēto zinātnieku.

2.4. Zinātniskā nodaļa apkopo visu nodaļas emeritēto zinātnieku atskaites un līdz 1. martam sagatavo ziņojumu LZA Senātam.

2.5. Senāts katra kalendārā gada aprīlī izskata emeritēto zinātnieku gada darba rezultātus un dod savu novērtējumu.

2.6. LZA Senāts dod vērtējumu emeritēto zinātnieku organizētajām izbraukuma zinātnes popularizēšanas sēdēm Latvijas reģionos.

2.7. LZA Senāta lēmums par emeritētā zinātnieka darba gada novērtējumu tiek izskatīts Valsts emeritēto zinātnieku sēdēs.

2.8. Emeritēto zinātnieku veselības problēmu gadījumā atskaites dokumentu iesniegšana var tikt pārcelta uz vēlāku laiku.

LZA ģenerālsekretārs, akadēmiķis Andrejs Siliņš

Valsts emeritēto zinātnieku padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis Īzaks Rašals

1. pielikums

Valsts emeritēto zinātnieku
20___. gadā veikto zinātnisko un organizatorisko darbu atskaite

Nr.

p.k.

Darbu veidi

Darbu izpildes laiks

Darbu
rezultāti

1

Piedalīšanās zinātniskos projektos kā pētniekam

 

 

2

Piedalīšanās zinātniskos projektos kā konsultantam

 

 

3

Piedalīšanās dažāda veida zinātniskās konferencēs un semināros ar vai bez referātiem

 

 

4

Zinātnisko rakstu sagatavošana

 

 

5

Populārzinātnisko rakstu sagatavošana

 

 

6

Zinātnisko rakstu un zinātnisko projektu recenzēšana

 

 

7

Promocijas darbu vadīšana un konsultēšana

 

 

8

Lekciju ciklu vai atsevišķu lekciju gatavošana un lasīšana augstskolu studentiem

 

 

9

Piedalīšanās TV un radio pārraidēs, darbs ar mēdijiem

 

 

10

Augstskolu studentu kvalifikācijas darbu vadīšana un konsultēšana

 

 

11

Piedalīšanās zinātnieku profesionālo apvienību darbībā

 

 

12

Zinātniskā arhīva un bibliotēkas kārtošana, nodošana zinātniski pētnieciskajām iestādēm

 

 

13

Cita veida zinātnisko aktivitāšu veikšana

 

 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot papildus lapas

Valsts emeritētais zinātnieks

 

(Vārds, Uzvārds)

 

paraksts

 

* APSTIPRINĀTS Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija sēdē 2019. gada 10. jūnijā; Izdots saskaņā ar 2010. gada 27. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.692 "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība"

Pēdējā atjaunošana 28-06-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS