Valsts pētījumu programmas

24-01-2009

Valsts pētījumu programmas “Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā:
videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai” 3.etapa rezultātu izvērtēšana

2008. gada 15. decembrī notika Valsts pētījumu programmas “Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai” rezultātu izskatīšanas un apspriešanas sanāksme.

Analizējot šodienas Latvijas primāro energoresursu bilanci un nosakot tās attīstības vēlamās tendences, ir jāizvērtē apstākļi un faktori, kas ietekmēs enerģētikas nozari nākotnē. Šodien Latvijā apmēram 70% primāro energoresursu tiek importēti, kas nozīmē to, ka Latvija tautsaimniecības attīstība atrodas pastāvīgā atkarībā no ārējiem faktoriem. Enerģijas piegādes drošums Latvijas iedzīvotājiem un tautsaimniecībai uzskatāms par galveno enerģētikas nozares stratēģijas mērķi. Enerģijas piegādes drošuma paaugstināšana prasa īstermiņa un ilgtermiņa investīcijas enerģētikas nozares infrastruktūrā. Latvijas enerģētikas attīstības nākotni nenoliedzami ietekmēs jaunā Eiropas Savienības enerģētikas un vides politika, kuras galvenie mērķi ir vērsti uz atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu.

Valsts pētījumu programmas enerģētikā mērķis ir izstrādāt metodes un risinājumus, kas sekmētu Latvijas enerģētikas straujāku virzību uz ilgtspējīgas un drošas enerģijas apgādes sistēmas izveidošanu, atbilstoši Latvijas enerģētikas politikas pamatnostādnēm. Tas ir sasniedzams, radot priekšnosacījumus jaunu tehnoloģiju izstrādāšanai, kas veicinātu importēto energoresursu aizvietošanu ar atjaunojamo enerģijas resursu plašu pielietošanu, enerģijas resursu racionālu izmantošanu un nodrošinātu Latvijas enerģijas apgādes drošumu.

Programmā veiktie pētījumi ir strukturēti septiņos projektos, kuru izpildē piedalās dažādu specialitāšu zinātnieki un tehniskie speciālisti no Latvijas zinātniskām institūcijām. Iekļautie projekti ir savā starpā saistīti un tajos iegūtie rezultāti, papildinot viens otru, nodrošina programmai izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Programmas galvenie izpildītāji ir Fizikālās enerģētikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. Atsevišķu projekta uzdevumu veikšanai tika piesaistīti pētnieki no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta, Latvijas Universitātes Fizikas institūta, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas institūta un Latvijas Universitātes fakultātēm. Kopējais programmas izpildītāju skaits ir 138, tajā skaitā darbā tika iesaistīti 88 zinātņu doktori un 25 doktoranti un jaunie zinātnieki. Programmas ietvaros iegūtiem rezultātiem ir ne tikai zinātniska nozīmība, bet tie tiek izmantoti valsts pārvaldes institūcijās Latvijas enerģētikas un vides politikas aktuālu jautājumu risināšanai. Galvenie programmas rezultāti 2008. gadā ir sekojoši:

1. Izpētītas modernās biomasas izmantošanas tehnoloģijas un to piemērotība Latvijas apstākļiem, tai skaitā, padziļinātās biomasas pārstrādes iespējas ne tikai koģenerācijas staciju vajadzībām, bet arī ūdeņraža, metanola un citu energoietilpīgu produktu iegūšanai.

2. Veikts komplekss pētījums biodegvielas ražošanas ekonomisko rādītāju uzlabošanai, lai nodrošinātu tā izmantošanas īpatsvara palielināšanu transportā.

3. Veiktas izstrādes oriģinālu kompozītmateriālu izveidei ūdeņraža uzkrāšanai un izveidota (patentēta) portatīva iekārta ūdeņraža ražošanai vieglās automašīnās.

4. Veikta Rīgas pilsētas siltumslodžu prognoze līdz 2025. gadam un definēti perspektīvie koģenerācijas staciju būves reģioni.

5. Izstrādāta metodika sekundārā siltuma potenciāla noteikšanai ražošanas ēkām un tā izmantošanai siltumapgādei un ventilācijai.

6. Veikts pētījums par atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanas iespējām Eiropas Komisijas Jaunās enerģētikas un vides politikas paketes mērķu izpildei Latvijā.

7. Veikta Latvijas elektropārvades tīkla pietiekamības 5 un10 gadu perspektīvas izvērtēšana un energosistēmas atbilstības novērtēšana pēc ģenerācijas un pārvades pietiekamības.

Apspriedē piedalījās 25 dalībnieki, tajā skaitā Valsts pētījumu programmas uzraudzības padomes locekļi, programmas izpildītāji, pārstāvji no Latvijas Universitātēm, pētniecības institūtiem, enerģētikas nozares asociācijām un biedrībām, Latvijas enerģētikas uzņēmumiem.

Apspriedi atklāja programmas vadītājs akadēmiķis J. Ekmanis un iepazīstināja klātesošos ar programmas struktūru, izpildītājiem un galvenajiem sasniegtajiem rezultātiem 2008.gadā. Ekmaņa kungs uzsvēra labo sadarbību ar nozares asociācijām un uzņēmumiem programmas rezultātu apspriešanā un ieviešanā. Tālāk vārds tika dots programmas projekta vadītājiem kor.loc. Dr.habil.sc.ing. P. Šipkovam, akadēmiķim Dr.habil.chem. V.Kamparam, vad. pētniekam Dr.phys. J. Kleperim, kor. loc. Dr.habil.sc.ing. A. Sauhatam, vad. pētniekam Dr.habil.sc.ing., N.Zeltiņam, vad. pētniekam Dr.sc.ing. G. Klāvam un vad. pētniecei Dr.sc.ing. I. Oļeiņikovai, kuri iepazīstināja ar galvenajiem sasniegtajiem rezultātiem projektos 2008. gadā.

Debatēs piedalījās A. Krēsliņš (Pasaules Enerģētikas pado mes Nacionālā komiteja), I.Stuklis (A/S Latvenergo), V. Krēsliņš (Latvijas energoceltniecības un elektriķu asociācija), A.Akermanis (Latvijas Siltumapgādes asociācija), I.Arhipova (LR Izglītības ministrija).

Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs

Pēdējā atjaunošana 24-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS