LZA balvas

24-01-2009

LZA Senāta 2009.gada 20.janvāra lēmums:

1.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Dr.h.c. Aivaram Lagzdiņam – (Polimēru mehānikas institūts) Frīdriha Candera balvu mehānikā par darbu ciklu plastiskuma teorijā.

Andrejam Reinfeldam – LZA kor.loc. (LU Fizikas un matemātikas fakultāte) Pīrsa Bola balvu matemātikā par darbu ciklu “Redukcijas princips dinamiskās sistēmās”.

Arvīdam Barševskim – LZA kor.loc. (Daugavpils Universitāte) Heinricha Skujas balva bioloģijas zinātnē par publikāciju kopu par adefāgo vaboļu (Adephaga) apakškārtas Latvijas un pasaules faunu, taksonomiju un izplatību (2001–2007).

Dr.phil. Ellai Buceniecei – LU Filozofijas un socioloģijas institūts – Teodora Celma balvu filozofijā par pētījumiem ideju vēsturē un fenomenoloģijā Latvijā.

Kalvim Torgānam – LZA īst. loc. (Latvijas Universitāte) Dītriha Lēbera balvu tiesību zinātnēs par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas likumdošanas izveidē un likumu tālākā veidošanā Eiropas Savienībā.

Dr.agr. Antonam Ružam – (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) – Pauļa Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs par darbu kopu “Graudaugu ražas un kvalitātes veidošanās likumsakarību izpēte”.

Dr.habil.philol. Ojāram Bušam – (LU Latviešu valodas institūts) – Kārļa Mīlenbaha balvu par praktisku sniegumu latviešu valodniecībā (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību) par ieguldījumu Latvijas vietvārdu izpētē un standartizācijā un valodas kopšanā.

2.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā – Mg. Elīnai Laizānei (LU Fizikas un matemātikas fakultāte, LU Cietvielu fizikas institūts) – par darbu “Azobenzolu atvasinājumu saturošu polimēru plāno kārtiņu optiskā strukturēšana” (vad. LZA īst.loc. I.Muzikante).

Mārtiņa Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā – Mg. Jekaterinai Petuškovai (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – par darbu “Policiklisku 1,2,3,4–tetrahidropiridīnu sintēze un reakcijas” (vad. Dr.chem. V.Lūsis).

Zentas Mauriņas balvu humanitārās zinātnēs – Mg. Kasparam Šlihtam (Latvijas Universitāte) – par darbu “Dziedināšana un tās nozīme Marka evaņģēlijā” (vad. PhD. D.Balode).

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā – Mg. Kristapam Jaundzemam (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Proteīnu KMR spektroskopija un telpiskā uzbūve: DNAI un cikliskās sortāzes A piemēri” (vad. LZA īst.loc. E.Liepiņš).

3.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA balvas jaunajiem zinātniekiem:

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā

Mg. Natālijai Sergejevai (Daugavpils Universitāte) – par darbu “Par lineāriem spektriem ar integrālu robežnosacījumu” (vad. Dr.habil.math. F.Sadirbajevs).

Mg. Sergejam Gaidukovam (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Montmorilonīta nanolīmeņa plākšņveida daļiņas saturoši polimērkompozīti” (vad. LZA īst.loc. M.Kalniņš, Dr.sc.ing. J.Zicāns).

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļā

Mg. Ingunai Gobai (Latvijas Universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) par darbu “Simetriski aizvietotu un hirālu 1,4–dihidropiridīnu sintēze un elektroķīmiskā izpēte” vad. LZA īst.loc. A.Zicmanis, Dr.chem. B.Turovska).

Mg. Zilgmai Irbei (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Biokeramisko materiālu ieguve izmantojot kalcija fosfātus un biosaderīgus stiklus” (vad. Dr.sc.ing. L.Bērziņa–Cimdiņa).

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļā

Bc. Ilonai Dzenei (LU Latviešu valodas institūts) – par darbu “Sakstagala izloksnes zilbes intonācijas” (vad. Dr.philol. E.Trumpa).

Mg. Lindai Pietei (Latvijas Universitāte) – par darbu “Eponīmi dabaszinātnēs latviešu un lietuviešu valodā” (vad. Dr.philol. L.Balode).

4. Izteikt atzinību sekojošiem jaunajiem zinātniekiem:

Mg. Jūlijai Brovkinai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Bērza koksnes šķīstošo lignīnu iegūšana un to modificēšanas produktu pielietošana atputekļošanai un fāzu robežas stabilizācijai” (vad. Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Dr.habil. chem. G.Šuļga).

Mg. Nataļjai Jeļinskai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Dabas polisaharīdu ietekme uz polivinilspirta biosistēmu īpašībām” (vad. doc. V.Tupureina).

Mg. Oskaram Purmalim (LU Ķīmijas fakultāte) – par darbu “Kūdras humusvielu un metāla jonu mijiedarbības raksturs” (vad. LZA īst.loc. M.Kļaviņš).

Mg. Agnesei Stundai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Stikla keramikas fāžu sastāva pētījumi” (vad. Dr.sc.ing. L.Bērziņa–Cimdiņa).  

Dr.sc.ing. Aleksandram Berežnojam (Transporta un sakaru institūts) – par darbu “Transporta plūsmas modeļu vadošo parametru ietekmes uz pilsētas ceļu kustības vadības efektivitāti izpēte” (vad. LZA kor.loc. I.Kabaškins, Dr.math. Š.Guseinovs).  

Mg. Gitai Šakalei (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Poliizoprēna – nanostrukturēta oglekļa kompozīta kā ķīmiskā sensora materiāla izstrāde un īpašību izpēte” (vad. LZA kor.loc. M.Knite).

Mg. Lanai Vasiļevskai (RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts) – par darbu “Kombinēto Saules siltumapgādes sistēmu modelēšana” (vad. LZA kor.loc. P.Šipkovs).

Bc. Jurģim Grūbem (Latvijas Universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts) – par darbu “Daudzfotonu procesā ierosināta erbija jona luminiscence oksifluorīdu stiklā un keramikā” (vad. Mg. A.Šarakovskis).

Mg. Aivaram Vembrim (LU Fizikas un matemātikas fakultāte, LU Cietvielu fizikas institūts) – par darbu “Indandionu atvasinājumus saturošu polimēru materiālu nelineārās optiskās efektivitātes un stabilitātes pētījumi” (vad. Dr.phys. M.Rutkis).  

Mg. Atim Egliņam–Eglītim (Liepājas Universitāte) – par darbu “Liepājas Pedagoģijas akadēmijas konkurētspēja augstākajā izglītībā” (vad. Dr.paed. O.Zīds).  

Bc. Zandai Misiņai (Latvijas Universitāte) – par darbu “Piebalgas un piebaldzēna motīvs mūsdienu latviešu dzejā” (vad. LZA kor.loc. A.Cimdiņa).

Pēdējā atjaunošana 24-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS