Aizstāvēšana

26-09-2019

2019. gada 7. oktobrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

ARTŪRS STEPČENKO

aizstāvēs promocijas darbu "Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs (RTU, Latvija); Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns (LLU, Latvija); Dr.tech.sc. Vadims Romaņuks (Polijas Jūras spēku akadēmija, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv  (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi). 

***

ARTŪRA STEPČENKO promocijas darba "Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana" aizstāvēšana inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai tiek pārcelta uz 2019. gada 16. oktobri plkst.14.30. Tā notiks Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); Dr.tech.sc. Vadims Romaņuks (Polijas Jūras spēku akadēmija, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv  (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi). 

***

2019. gada 11. oktobrī plkst.12.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, 205. auditorijā, Jelgavas ielā 3, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

VLADIMIRS PIĻIPENKO

aizstāvēs promocijas darbu "Uz GABAerģisko sistēmu mērķētu vielu pētījumi sporādiskās Alcheimera slimības žurku modelī" medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai farmakoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Ruta Muceniece (LU); Dr.med. Līga Zvejniece (OSI); Dr.med. Anti Kalda (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 18. oktobrī plkst. 12.00 Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes konferenču zālē, Āzenes ielā 6, 11. stāvā RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

OTTO KRICKIS

par tēmu "Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā elektrostatiskajā laukā"

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Egīls Dzelzītis (RTU, Latvija); Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts, Latvija); Dr.sc.ing. Normunds Talcis (AS "Rīgas Siltums", Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/.

***

2019. gada 18. oktobrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

JURIS SIŅICA-SIŅAVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Multidimensionālu attēlu spektrālo joslu ekvivalentas redukcijas pieejas objektu klasifikācijai" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. G. Arnicāns (LU), Dr.sc.ing. K. Boločko (RTU, DITF), Dr.sc.ing. O. Martens (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte, Igaunija).

Ar darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā, Raiņa b. 19, 203. telpā.

***

2019. gada 21. oktobrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

RŪTA PIRTA

aizstāvēs promocijas darbu "Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova (RTU, Latvija); Dr.sc.comp. Māris Vītiņš (LU, Latvija); Ph.D. in Informatics Nestori Syynimaa (Juveskilas Universitāte, Somija)

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 un internetā http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2019. gada 25. oktobrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniska grāda iegūšanai vadībzinātnē
(Dr.sc.admin.) aizstāvēs

ANDŽELA VESELOVA.

Tēma: "Latvijas uzņēmumu darbības kvalitātes vērtējums un tā pilnveidošanas iespējas konkurētspējas paaugstināšanai".

Recenzenti: Dr.oec. Margarita Dunska (LU); Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (LLU); Dr.oec. Ērika Žubule (RTA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulv. 19.  

***

2019. gada 25. oktobrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

ANITA LĪCE.

Tēma: "Profesionālās izglītības absolventu nodarbināmības veicināšanas vadīšana Latvijā".

Recenzenti: Dr.phys. Andris Grīnfelds (LU); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA); Dr.paed. Margarita Teresevičiene (V. Dižā Kauņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulv. 19.

***

2019. gada 19. novembrī plkst. 13.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

TOMS PULMANIS

aizstāvēs promocijas darbu "Ar pašnāvniecisko uzvedību saistītie faktori pusaudžu vidū Latvijā".

Recenzenti: Dr. med. Ieva Strēle (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija); Dr.psych. Sandra Sebre (Latvijas Universitāte, Latvija); PhD Merike Sisask (Tallinas Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājaslapā.

***

LLU Pedagoģijas nozares Augstskolas pedagoģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 17. jūnijā TATJANA ŠINKUS aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.) augstskolas pedagoģijā.

Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2019. gada 18. jūnijā LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padome atklātā sēdē ANTRAI MIEZEI nav piešķīrusi doktora zinātnisko grādu socioloģijas zinātņu nozarē
(Dr.sc.soc.) lietišķās socioloģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 2, pret - 4, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2019. gada 19. jūnija atklātā sēdē piešķīra DŽENAI ANDERSONEI tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2019. gada 20. jūnijā piešķīra ANITAI DUMBRAUSKAI pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares ģimenes pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 21. jūnijā ALOBA EISENBERG aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts ekonomikas doktora zinātniskais grāds
(Dr.oec.) izglītības vadības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padomes ēdē 2019. gada 25. jūnijā atklātā sēdē MELDRA IVBULE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts veterinārmedicīnas doktora
(Dr.med.vet.) zinātniskais grāds veterinārmedicīnas nozarē infekciju slimību un mikrobioloģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome 2019. gada 25. jūnijā atklātā sēdē ARMANDS VEKŠINS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zinātniskais grāds veterinārmedicīnas nozarē ķirurģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2019. gada 26. jūnija atklātā sēdē piešķīra LEILAI NEIMANEI tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes civiltiesību apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-08 2019. gada 27. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu INNAI KURBATSKAI elektronikas un telekomunikāciju nozarē, apakšnozarē - telekomunikāciju tīkli.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-08 2019. gada 27. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu INGRĪDAI LAVRINOVIČAI elektronikas un telekomunikāciju nozarē, apakšnozarē - elektrosakari.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padomes "P-05" 2019. gada 2. jūlija sēdē piešķīra JĀNIM BERIŅAM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU promocijas padomes "P-05" 2019. gada 2. jūlija sēdē piešķīra DENISAM BEZRUKOVAM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

BSA Ekonomikas nozares un Tirgzinības apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 4. jūlijā ALLA IĻJINA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds
(Dr.oec.) tirgzinībā.

Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2019. gada 4. jūlija sēdē piešķīra INESEI STARS pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Biznesa augstskolas "Turība" promocijas padome komunikācijas zinātnē 2019. gada 15. jūlija atklātā sēdē piešķīra JOLANTAI DERKEVICAI-PILSKUNGAI sociālo zinātņu doktora zinātnisko grādu komunikācijas zinātnē.

Balsojuma rezultāts: par - 5, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padome 2019. gada 5. septembra sēdē piešķīra ILONAI BRŪVEREI pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 2, nederīgi biļeteni - 0.

***

2019. gada 12. septembrī LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padome atklātā sēdē INESEI ĀBOLIŅAI piešķīrusi doktora zinātnisko grādu politikas zinātnē (Dr.sc.pol.) pārvaldes un administrācijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 9-10-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS