KONKURSS

26-09-2019

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz vadītāju vietu sekojošās struktūrvienībās: Spektroskopijas laboratorijā;  Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorijā un Plāno kārtiņu laboratorijā.

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības

1.Izglītība: Doktora vai Habilitētā doktora zinātniskais grāds fizikā vai pielīdzināmā zinātnes nozarē;

2. Profesionālā pieredze:

- pieredze pētnieciskas struktūrvienības vai zinātnisku projektu vadīšanā;

- pieredze sadarbībā ar eksperimentālajām grupām ārpus savas laboratorijas.

3. Profesionālas prasmes:

Spektroskopijas laboratorijas vadītājam:

- vismaz 10 gadu pieredze cietvielu materiālu spektroskopijā;

- laboratorijā esošo materiālu raksturošanai izmantojamo metožu pārzināšana.

Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorijas vadītājam:

- specializācija elektronu staru mikroskopijā (SEM, FIB, TEM)  un/vai skenējošās zondes mikroskopijā (AFM, STM u.c.) un/vai rentgenstruktūranalīzē;

- pieredze funkcionālu materiālu un nanomateriālu struktūras un morfoloģijas pētījumos;

- spēja saistīt materiālu struktūras un morfoloģijas īpatnības ar to funkcionālajām īpašībām;

- vēlama pieredze teorētiskās fizikas un matemātiskās modelēšanas metožu pielietošanai aprakstot funkcionālu materiālu un nanomateriālu struktūru un morfoloģiju.

Plāno kārtiņu laboratorijas vadītājam:

- specializācija plāno kārtiņu un pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas;

- pieredze termiskās izputināšanas, magnetronu izputināšanas tehnoloģijā;

- pārzināt pārklāšanas tehnoloģijas (PVD, ALD, CVD/MOCVD);

- pārzināt plāno kārtiņu raksturošanas metodes.

4. Citas prasmes:

- sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes;

- spēja sadarboties ar citām Institūta laboratorijām un ārējiem klientiem;

- prasme lietišķi risināt darba jautājumus gan ar laboratorijas personālu, gan ar LU CFI administrāciju;

- spēja veicināt personāla profesionālo izaugsmi un atjaunošanos;

- spēja piesaistīt projektus ar nacionālo un starptautisko finansējumu;

- prasme ikdienas darbā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Iesniedzamie dokumenti

Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz LU CFI  Personāla daļā šādus dokumentus: 

- iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus;

- pretendenta dzīves un darba gājumu (curriculum vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu sarakstu pēdējo 6 gadu laikā, vadīto projektu sarakstu;

- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Laboratorijas vadītājs tiks ievēlēts LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskās padomes sēdē. Pirms vēlēšanām notiks pretendentu uzklausīšana paplašinātās Zinātniskās padomes sēdē par viņu redzējumu par laboratorijas vietu LU CFI un tās attīstības plānu.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža, Ķengaraga ielā 8, 338. istabā vai sekretariātā 204. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Powered by Elxis - Open Source CMS