LZA VIEDOKLIS PAR LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES NOLIKUMA PROJEKTU*

30-04-2020

Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmak - LZA) ir iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) sagatavoto Latvijas Zinātnes padomes (turpmak - LZP) nolikuma projektu. Mūsuprāt, plānotās izmaiņas ir būtiskas, paredzot koleģiālas institūcijas vietā izveidot IZM ministra pārraudzībā LZP direktora vadītu tiešās pārvaldes iestādi, un prasa nopietnu diskusiju LZP nolikuma sakarā. Tāpēc lūdzam pēc projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk - VSS) aicināt LZA sniegt detalizēti izvērstus priekšlikumus.

Šobrīd vēlamies norādīt, ka LZP deleģētās funkcijas un tiesības pārsniedz vienas ministrijas jautājumus, piemēram VPP sakarā, kā arī var būtiski ietekmēt dažādu ministriju pārraudzībā esošu zinātnisko institūciju nākotni, piemēram, sniedzot atzinumu par promocijas tiesībām augstskolai, zinātnisko institūtu reorganizāciju/likvidēšanu, LZP ekspertu tiesību piešķiršanu, kas savukārt ir nosacījums ievēlēšanai par ekspertu komisijas locekli, promocijas darbu vadīšanai u.c. aktivitātēm, LZP būtu jābūt neatkarīgākai kā viena ministra pārraudzītai. Izsakām redzējumu, ka nākotnē vajadzētu virzīties uz to, ka LZP atrodas Ministru prezidenta pārraudzība, vai arī iekļaujas LZA struktūrā (līdzīgi kā, piemēram, Somijā).

Ņemot vērā, ka Saeimas apstiprinātā LZA Hartā vairākas LZA funkcijas un pienākumi cieši savijas ar plānotiem LZP uzdevumiem, aicinām to iekļaut arī nolikumā, nosakot, ka LZP savu funkciju veikšanā sadarbojas ar LZA, kā arī to uzsverot to uzdevumu veikšanā, kas saistās ar priekšlikumu izstrādāšanu valdībai, ekspertīzi, starptautisko sadarbību un zinātnieka ētiku.

Vēršam uzmanību, ka nolikumā būtu detalizētāk jāatrunā LZP direktora iecelšanas procedūra, ka tas tiek darīts atklātā konkursā, nosakot, ka konkursa komisijā ir pārstāvētas nozares organizācijas, tajā skaitā LZA.

Attiecībā uz plānoto iespējamo konsultatīvo padomi, mūsu redzējumā ir jānosaka, ka tiek izveidota viena zinātnieku padome, ka tā tiek izveidota iesaistot pārstāvjus no zinātniskām institūcijām, to asociācijas, LZA u.c. Mūsuprāt, šai padomei ir jāatrunā noteiktas pilnvaras, risināmie jautājumi.

Ņemot vērā, ka bez LZP ar pētniecības projektu administrēšanu nodarbosies arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk - LIAA), Lauku atbalsta dienests (turpmāk - LAD) un Aizsardzības ministrija (turpmāk - AM), tad nolikumā ir jābūt skaidri nodalītām LZP kompetencēm projektu īstenošanas sakarā no citām institūcijām, lai nerastos nevajadzīgas interpretācijas.

Ojārs Spārītis, LZA prezidents


* Nosūtīts IZM 2020. gada 28. aprīlī

Powered by Elxis - Open Source CMS