LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA IZSLUDINA VAKANCES 2020. GADA JAUNU LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM

30-04-2020

Atbilstoši LZA Statūtu punktam 3.8.1.1. LZA Senāts izsludinājis sekojošas vakances

2020. gada jaunu locekļu vēlēšanām Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē:

LZA īstenajiem locekļiem - 8 vakances;

LZA ārzemju locekļiem - 3 vakances;

LZA korespondētājlocekļiem 9 vakances šādās zinātņu nozarēs:

Medicīna - 1 vakance
Materiālzinātne - 1 vakance
Fizika - 1 vakance
Informātika - 1 vakance
Filozofija - 1 vakance
Valodniecība - 1 vakance
Vēsture - 1 vakance
Lauksaimniecības zinātne - 1 vakance
Pārtikas zinātne - 1 vakance

 

JAUNO LOCEKĻU KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA

Latvijas augstskolām, zinātniskajām biedrībām, zinātniskajiem centriem, LZA īstenajiem locekļiem ir tiesības līdz vēlēšanu gada 15. jūnijam elektroniski LZA Prezidijam pieteikt jaunu LZA īsteno locekļu, ārzemju locekļu un korespondētājlocekļu kandidātus, savu pieteikumu attiecīgi motivējot un pievienojot kandidāta Curriculum vitae. Ja kandidātus piesaka augstskola, biedrība vai centrs, tie, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu izvirzāmi zinātnisko padomju u.tml. koleģiālu orgānu sēdēs.

Pieteicējam līdz vēlēšanu gada 15. septembrim jāiesniedz vēl divu LZA īsteno locekļu rekomendācijas un citi Senāta norādītie dokumenti, šajos dokumentos ir jābūt redzams, ka piesakāmais kandidāts piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai (piemēram, uz kāda no dokumentiem ir viņa paraksts). Pieteicēja pienākums ir iepazīstināt piesakāmo kandidātu ar kārtību, kādā LZA vēlē jaunus locekļus.

Līdz 15. septembrim papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

  • kandidāta zinātniskā biogrāfija(Curriculum vitae)rakstītā un elektroniskā formā, norādot dzimšanas gadu un datumu, personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un e-pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu un līdz 5 nozīmīgāko zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;
  • īss zinātniskā un pedagoģiskā darba kopsavilkums publicēšanai laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" (skat. "Zinātnes Vēstnesis", 17 (580), 2019. gada 28. oktobris);
  • 2 krāsu foto (10 x 15);
  • autora apstiprināts zinātnisko darbu saraksts, darbus sadalot kategorijās (monogrāfijas, raksti, konferenču tēzes u.tml.), rakstiskā un elektroniskā formā;
  • diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikācijas un nosaukumu);
  • ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).


Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta jauno locekļu vēlēšanu ekspertu komisijai Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. st., 231. istabā.

Uzziņas LZA Prezidija sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050, tel. 67223931, fakss 67821153, e-pasts:

NOLIKUMS PAR JAUNU LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM atrodams LZA mājaslapā: LZA Gadagrāmata 2018, 185. lpp.

Powered by Elxis - Open Source CMS