AMATA KONKURSS

28-05-2020

VALSTS KANCELEJA IZSLUDINA KONKURSU UZ LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES DIREKTORA/-ES AMATU

Prasības pretendentiem/-ēm:

- uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteikti ierobežojumi;

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- doktora zinātniskais grāds;

- starptautiski atzīts zinātnieks (lūdzam noradīt CV pētnieciskā darba pieredzi, kas to apliecina);

- vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze zinātniskās institūcijas vadītāja amatā vai tās struktūrvienības, tostarp augstskolas, vadītāja amatā, Latvijas Zinātnes padomes līdzvērtīgas organizācijas vai struktūrvienības vadītāja amatā ar vismaz 5 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu);

- pieredze privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem;

- pieredze projektu izstrādāšanā un īstenošanā, un/vai to vadīšanā;

- pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī (ekspertu grupas, starptautiskās nozaru organizācijas, projektu vērtēšanas paneļi u.c.);

- zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem;

- zināšanas par Latvijas zinātnes tehnoloģiju attīstību un inovāciju sistēmu, tostarp izpratne par Latvijas zinātnes sistēmu un Eiropas Pētniecības telpu;

- izpratne par nozares normatīvajiem aktiem;

- angļu valodas zināšanas C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr;

- veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību (lūdzam norādīt CV vismaz vienu pārmaiņu piemēru, kad sasniegts pārmaiņu rezultāts);

- teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;

- nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

- starptautiski atzītam zinātniekam kļūt par iestādes vadītāju, lai ar proaktīvu vadības pieeju, vadītu perspektīvu valsts pārvaldes iestādi, kas vērsta uz vienotu zinātnes politikas ieviešanu Latvijā

- iespēju ar savu aizrautību un uzņēmību ieviest stratēģisku zinātnes politiku un izveidot un īstenot pētniecības programmas

- pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī

- mēnešalgu 2264 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.1 Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu un orientācija uz attīstību.

Pretendentiem līdz 2020. gada 8. jūnijam lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Latvijas Zinātnes padomes direktora amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi, un apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);

3) pretendenta redzējumu par Latvijas Zinātnes padomes kā efektīvas pētniecības institūcijas nostiprināšanos Latvijā, tās prioritātēm un attīstību (ne vairāk par 2000 vārdiem).

Dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta adresi: "> vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Latvijas Zinātnes padomes direktora amata konkursam".

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Tālrunis uzziņām 67082987 (Ērika Gromule, Valsts kanceleja).

Powered by Elxis - Open Source CMS