LĪDZ 15. JŪNIJAM VAR IESNIEGT LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNO LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKUMUS

29-05-2020

Neraugoties uz ierobežojumiem, ko katras iestādes, arī Latvijas Zinātņu akadēmijas, darbībā izraisījusi ārkārtas situācija, jauno locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš nav mainīts, un 2020. gada vēlēšanām izvirzīto LZA jauno locekļu kandidātu pieteikumi jāiesniedz līdz 15. jūnijam!

Atgādinām, ka šogad Latvijas Zinātņu akadēmija ir izsludinājusi 20 vakances:

LZA īstenajiem locekļiem - 8 vakances

LZA ārzemju locekļiem - 3 vakances

LZA korespondētājlocekļiem - 9 vakances deviņās zinātnes nozarēs:

Medicīnā - 1 vakance;
Materiālzinātnē - 1 vakance;
Fizikā - 1 vakance;
Informātikā - 1 vakance;
Filozofijā - 1 vakance;
Valodniecībā - 1 vakance;
Vēsturē - 1 vakance;
Lauksaimniecības zinātnē - 1 vakance;
Pārtikas zinātnē - 1 vakance.

 

JAUNO LOCEKĻU KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA

Latvijas augstskolām, zinātniskajām biedrībām, zinātniskajiem centriem, LZA īstenajiem locekļiem ir tiesības līdz vēlēšanu gada 15. jūnijam elektroniski LZA Prezidijam pieteikt jaunu LZA īsteno locekļu, ārzemju locekļu un korespondētājlocekļu kandidātus, savu pieteikumu attiecīgi motivējot un pievienojot kandidāta Curriculum vitae. Ja kandidātus piesaka augstskola, biedrība vai centrs, tie, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu izvirzāmi zinātnisko padomju u.tml. koleģiālu orgānu sēdēs.

Pieteicējam līdz vēlēšanu gada 15. septembrim jāiesniedz vēl divu LZA īsteno locekļu rekomendācijas un citi Senāta norādītie dokumenti, šajos dokumentos ir jābūt saprotamam, ka piesakāmais kandidāts piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai (piemēram, uz kāda no dokumentiem ir viņa paraksts). Pieteicēja pienākums ir iepazīstināt piesakāmo kandidātu ar kārtību, kādā LZA vēlē jaunus locekļus.

Papildus līdz 15. septembrim jāiesniedz šādi dokumenti:

  • kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae) rakstītā un elektroniskā formā, norādot dzimšanas gadu un datumu, personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un e-pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu un līdz 5 nozīmīgāko zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;
  • īss zinātniskā un pedagoģiskā darba kopsavilkums publicēšanai laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" (skat. "Zinātnes Vēstnesis", 17 (580), 2019. gada 28. oktobris);
  • 2 krāsainas fotogrāfijas (10 x 15);
  • autora apstiprināts zinātnisko darbu saraksts, darbus sadalot kategorijās (monogrāfijas, raksti, konferenču tēzes u.tml.), rakstiskā un elektroniskā formā;
  • diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikācijas un nosaukumu);
  • ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).


Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta jauno locekļu vēlēšanu ekspertu komisijai Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. st., 231. istabā. Uzziņas LZA Prezidija sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050, tel. 67223931, fakss 67821153, e-pasts:

NOLIKUMS PAR JAUNU LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM atrodams LZA tīmekļvietnē: LZA Gadagrāmata 2018, 185. lpp.

Pēdējā atjaunošana 29-05-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS