Aizstāvēšana

12-06-2020

2020. gada 30. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SIGITA KAZŪNE

aizstāvēs promocijas darbu "Artēriju funkcionālo parametru loma multiorgānu disfunkcijas sindroma progresēšanas riska prognozēšanā sepses slimniekiem".

Recenzenti: Dr.med. Agnese Ozoliņa (RSU); Dr.med. Aleksejs Miščuks (LU); Dr.med. Andrius Macas (Kauņas Universitāte, Lietuvas Veselības zinātņu universitātes slimnīca).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

***

2020. gada 30. jūnijā plkst. 15.30 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 407. auditorijā, notiks Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu zinātnes doktora grāda ekonomikas nozarē iegūšanai aizstāvēs

KRISTĪNA MAHAREVA

par tēmu "Development of tourism services for air passenger transport market by embracing New Distribution Capability Technologies(exemplified by Latvia)".

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Golubkova (BSA); Dr.oec. Biruta Sloka (LU); Dr.oec. Iveta Mietule (RTA).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas tīmekļvietnē www.bsa.edu.lv.

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot e-pastu:

***

2020. gada 1. jūlijā plkst. 13.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KRISTAPS ATSTUPENS

aizstāvēs promocijas darbu "Intraoperatīvas ultrasonogrāfijas pielietošana laparoskopiskas holecistektomijas laikā pacientiem ar aizdomām par holedoholitiāzi".

Recenzenti: Dr.med. Artūrs Ozoliņš (RSU); Dr.med. Igors Ivanovs (LU); Dr.med. Žilvinas Dambrauskas (Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

***

2020. gada 1. jūlijā plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu zinātnes doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

KRISTAPS LOČMELIS

par tēmu "Latvijas energoefektivitātes politika apstrādes rūpniecībai pārejā uz Eiropas zaļo kursu".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (RTU); Dr.sc.ing. Aigars Laizāns (LLU); Dr.sc. (Tech.) Peter D. Lund (Ālto Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, 602. kabinetā.

***

2020. gada 15. jūlijā plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnbūves un mehānikas zinātnes nozares promocijas padomes P-16 atklātajā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 402. auditorijā

SERGEJS LOČS

aizstāvēs promocijas darbu "Lāzeruzkausēts virsmu nocietinošs vienslāņa pārklājums ar mehānisko īpašību gradientu" zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš (RTU); Dr.sc.ing. Alexander S. Kalinichenko (Baltkrievijas Valsts Tehnoloģiskā universitāte, Baltkrievija); Ph.D. Vadim Savich (Valsts zinātniskā institūcija "Akadēmiķa O. V. Romana vārdā nosauktais Pulvermetalurģijas institūts", Baltkrievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2020. gada 29. jūnijā plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā

GIEDRIUS TRAKIMAS

aizstāvēs promocijas darbu „Attīstības ātruma un fizioloģiskā stresa ietekme uz kukaiņu metabolismu un uzvedību" zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai.

Recenzenti: PhD. Reet Karise (Igaunijas Dabaszinātņu Universitāte (Estonian University of Life Sciences), Igaunija); Dr.biol. Līga Jankevica (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts); Dr.biol. Maksims Balalaikins (Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2020. gada 25. jūnijam, rakstot uz e-pastu:

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un tīmekļvietnē

https://du.lv/zinatne-un-petnieciba/promocija/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi/

* * *

2020. gada 30. jūnijā plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes (DU) Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centra 422. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks DU Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai aizstāvēs

NATAĻJA SEĻIVANOVA-FJODOROVA.

Promocijas darba tēma „Latvijas reģionu ekonomiskā diferenciācija XXI gadsimta sākumā".

Recenzenti: Dr.oec. Olga Lavriņenko (DU); Dr.oec. Elita Jermolajeva (LLU); Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU tīmkeļvietnē www.du.lv.

* * *

2020. gada 30. jūnijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centra 422. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai aizstāvēs

ANITA KOKARĒVIČA.

Promocijas darba tēma „Smēķēšanas ekonomiskais izvērtējums Latvijā".

Recenzenti: Dr.oec. Oksana Ruža (DU); Dr.habil.oec. Baiba Rivža (LLU); Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU tīmekļvietnē www.du.lv.

* * *

2020. gada 1. jūlijā plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā

ILONA PLAKSENKOVA

aizstāvēs promocijas darbu „Dažādu nanodaļiņu ietekme uz augiem in vitro un in vivo sistēmās un tās izmantošanas potenciāls" zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. (bioinženierzinātnes) Renata Galek (Vroclavas Vides un dzīvības zinātņu universitāte (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Polija); Ph.D. Ingrida Šauliene (Šauļu Universitāte (Šiauliai University) Lietuva); Dr.biol. Nataļja Škute (DU).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2020. gada 26. jūnijam, rakstot uz e-pastu:

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un tīmekļvietnē https://du.lv/zinatne-un-petnieciba/promocija/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi/.

***

2020. gada 15. maijā Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes vadībzinātnē atklātā sēdē SYED ALI ABBAS attālināti aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts zinātnes doktora grāds ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsojuma rezultāti: par - 8, pret - 0, atturas - 0.

***

Latvijas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padome 2020. gada 26. maija atklātajā sēdē piešķīra JŪLIJAI ZĀLĪTEI zinātnes doktora (Ph.D.) grādu valodniecības un literatūrzinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, atturas - 0.

Pēdējā atjaunošana 15-06-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS