Kopējās tehnoloģiju ierosmes

13-03-2009

Eiropas Kopienas Septītā Ietvara programmas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013.), (7.IP) ietvaros ir izdalīts finansējums, lai ieviestu jaunu instrumentu – Kopējās tehnoloģiju ierosmes (KTI), publiskā un privātā sektora partnerības nodrošināšanai pētniecībā Eiropas mērogā, apvienojot Eiropas Savienības (ES), tās dalībvalstu programmu, kā arī privāto uzņēmumu resursus, tādejādi sekmējot konkrētu ekonomikas jomu attīstību Eiropā.

Kopējās tehnoloģiju ierosmes ir ilgtermiņa partnerību veidošana ar privātā un valsts sektora iesaistīšanu. Šajās ierosmēs, galvenokārt Eiropas tehnoloģijas platformu darba rezultātā, kas aptver vienu pētniecības aspektu vai nelielu skaitu pētniecības aspektu attiecīgajā jomā, tiek apvienotas privātā sektora investīcijas ar valsts un Eiropas Kopienas publisko finansējumu, tostarp dotācijām no 7.IP un aizdevumiem un garantiju finansējumu, ko piešķīrusi Eiropas Investīciju bankas.

Lēmumi par katru kopīgo tehnoloģiju ierosmi tika pieņemti atsevišķi pamatojoties uz Līguma 171. pantu (tas var ietvert kopuzņēmuma izveidi), vai pamatojoties uz lēmumiem par īpašām programmām saskaņā ar Līguma 169.pantu: „Īstenojot daudzgadu pamatprogrammas, Kopiena, vienojoties ar attiecīgām dalībvalstīm, var paredzēt iespēju piedalīties pētniecības un attīstības programmās, ko sākušas vairākas dalībvalstis, tostarp iespēju piedalīties struktūrās, kas radītas, lai īstenotu šīs programmas”.

2007.gada 22.-23.novembra ES Konkurētspējas padomes sanāksmē tika apstiprinātas Regulas par šādu kopuzņēmumu izveidošanu KTI īstenošanai:

CLEAN SKY (aeronautika un gaisa transports) (Padomes Regula Nr. 71/2007);

ENIAC (nanoelektronika) (Padomes Regula Nr.72/2007);

IMI (Inovatīvie medikamenti) (Padomes Regula Nr.73/2007);

ARTEMIS (Iegultās datorsistēmas) (Padomes Regula Nr.74/2007).

2008.gada 25.februāra ES Konkurētspējas padomes sanāksmē tika apstiprināta Regula par kopuzņēmuma izveidi KTI Fuel Cells and Hydrogen (kurināmā elementi un ūdeņradis) ieviešanai (Padomes Regula Nr.6115/08).

KTI kā privātās-publiskās partnerības instrumentam ir šādi galvenie mērķi:

veidot lielāku stratēģiskās darbības loku, atbalstot vērienīgas kopīgas pētniecības programmas, kas ir svarīgas konkurētspējai un izaugsmei Eiropas līmenī,

apvienot un koordinēt pētniecības intelektuālo potenciālu ES mērogā, smeļoties no visiem pētniecības un attīstības investīciju avotiem — gan publiskā (tai skaitā nacionālā), gan privātā sektora,

nodrošināt ciešāku saikni starp pētniecību un industriju, tādējādi veicinot Eiropas Pētniecības telpas izveidi un Lisabonas stratēģijas mērķu īstenošanu.

KTI īstenošana ļaus attiecīgās nozares pārstāvjiem un dalībvalstīm apvienot savus resursus un devumu Eiropas Savienības kopējo mērķu un programmu īstenošanā tai svarīgās tautsaimniecības jomās. KTI kā atvērts un novatorisks publiskā un privātā sektora sadarbības modelis veicinās Eiropas ieguldījumus pētniecībā un mazinās fragmentāciju attiecīgajās pētniecības jomās.

Pēdējā atjaunošana 31-03-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS