Aizstāvēšana

19-03-2009

2009.gada 31.martā plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētniecības centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

SABĪNE BRAUNA

aizstāvēs promocijas darbu “Iekšējās delēcijas saturošu hepatīta B kora proteīna variantu raksturojums” (Characterisation of internally deleted Hepatitis B core protein variants) bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil.biol . Indriķis Muižnieks, Dr.biol. Viesturs Baumanis, Dr.habil. biol. Kestutis Sasnausks.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2009.gada 31.martā plkst. 15.00 Latvijas Biomedicīnas pētniecības centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

JEKATERINA ALEKSEJEVA

aizstāvēs promocijas darbu “Uz alfavīrusu rekombinanto replikonu pamata izveidotā HCV prototipa vakcīna” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Laima Tihomirova, Dr.habil. biol. Kestutis Sasnausks, Dr.biol. Anders Videls.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2009. gada 6. aprīlī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Stomatoloģijas disciplīnu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANTRA RAGAUSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Estētisko materiālu novērtējums sānu zobu II klases kavitāšu atjaunošanā pieaugušajiem” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. med. Rūta Care (RSU); Dr. habil. med. Lūcija Treimane (Valsts emeritēta zinātniece); Dr. med. Vigandas Rytkunas (Viļņas universitāte)

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009.gada 7. aprīlī plkst. 12.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LINDA DANIELA

Temats: “Mācību disciplīna kā pusaudžu attieksmes izpausme pret mācībām”.

Recenzenti: prof., Dr. habil. paed. Irēna Žogla, Latvijas Universitāte; prof., Dr. paed. Inese Jurgena, Daugavpils Universitāte; prof., Dr. habil. paed. Samuel Gento Palacios, Madrides Tālmācības universitāte, Spānija.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2009.gada 7.aprīlī plkst. 14.00 Vides zinātnes nozares promocijas padomes P–19 atklātā sēdē RTU Energētikas un elektrotehnikas fakultātes sēžu zālē Rīgā, Krovalda bulvārī 1,

SYLVESTRE NJAKOU DJOMO

aizstāvēs promocijas darbu “Bioūdeņraža ražošanas aprites cikla novērtējums un modelēšanas programmas pārejai uz ūdeņraža saimniecību” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides nozarē.

Recenzenti: profesors Dr. Peter Linblad (Upsala Universitate), profesors; Dr. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte); profesors Ivars Veidenbergs (Rīga Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un internetā http://www.rtu.lv/content/view/70/304/lang,lv/

***

2009. gada 15. aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 3. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

JĀNIS ĶERUSS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas neitrālā politika un neitralitāte 1933.–1940. gadā” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil. hist. Aivars Stranga (LU); prof., Dr. habil. hist. Alberts Varslavāns; Dr. hist. Ainārs Lerhis (LU Latvijas vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2009. gada 17. aprīlī plkst. 11.00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DAGNIJA LAZDIŅA

par tēmu “Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējas kārklu plantācijās”.

Recenzenti: LLU Meža fakultātes profesors Dr.habil.sc.ing. Arnolds Šķēle, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Somijas mežzinātnes institūta METLA vadošais pētnieks Dr.sc. (agr .& for.) Jyrki Hytönen.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 28.aprīlī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IVETA MIETULE.

Temats – “Personāla izmaksu uzskaites pilnveidošanas iespējas Latvijā”. Nozare – ekonomika, apakšnozare, grāmatvedības un uzskaites teorija.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Elvīra Zelgalve; asoc. profesore Dr.oec. Gaida Kalniņa; Dr. oec. Dagnija Daņēviča.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2009. gada 20. februārī atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta (MeKA) informācijas tehnoloģiju konsultantam JĀNIM OŠAM par promocijas darbu “Koksnes resursu plūsmas analīze”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 26. februārī SARMĪTE KATKEVIČA aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Pārgrupēšanās reakcijas jonu šķidrumu vidē”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Sarmītei Katkevičai ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 26. februārī LAURA BEĶERE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Bioloģiski aktīvu amlodipīna analogu sintēze un enantiosadalīšana”.

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Laurai Beķerei ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē.

Pēdējā atjaunošana 19-03-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS