Aizstāvēšana

16-04-2009

2009.gada 27. aprīlī plkst. 16.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VIKTORIJA JARKINA.

Tēma: “Franšīzes tiesiskais regulējums ārvalstīs un Latvijā”. Recenzenti: prof. Johanna Gibson, Karalienes Marijas Londonas Universitāte, Lielbritānija; prof. Jānis Načisčionis, Biznesa augstskola Turība, Latvija; asoc. prof. Kaspars Balodis, Satversmes tiesas tiesnesis, Latvija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4, ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties internetā http://www.lu.lv/aktualitates/index.html?id=3515.

***

2009.gada 11.maijā plkst. 15.00 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, Šķūņu ielā 4, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ULDIS RUBĪNS

aizstāvēs promocijas darbu “Fotopletizmogrāfisko biosignālu for-mas analīze un asinsrites dinamikas modelēšana” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Ivars Lācis; profesors Immanuels Taivans; asoc.prof. Uldis Teibe.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2009. gada 13.maijā plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

OSKARS VILĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Uz metamodeļiem un modeļu transformācijām balstīta grafisko rīku būves platforma” datorzinātņu doktora (Dr. sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.sc.comp. J. Bičevskis (LU), profesore Dr.sc.ing. M. Kirikova (RTU), Dr.sc.comp. Uģis Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009. gada 14.maijā plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 417.telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas pa-domes atklātā sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LOLITA JONĀNE.

Temats: “Kontekstuālās pieejas īstenošana dabaszinību kompetences pilnveidei vispārējā vidējā izglītībā”.

Zinātniskais vadītājs: emeritētais profesors Dr. habil.phys. Edvīns Šilters. Recenzenti: profesore Dr. paed. Elfrīda Krastiņa (Daugavpils Universitāte), profesore Dr. habil. paed. Irēna Žogla (Latvijas Universitāte), asoc. profesore Dr. paed. Irēna Katane (LLU), profesore PhD Helēna Geretsone (Ziemeļkolorado Universitāte, ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūtā Parādes 1 – 432, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2009.gada 15.maijā plkst. 12.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā RTU Materiālzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs:

JĀNIS LOČS

par tēmu “Porainas silīcija karbīda keramikas ieguve uz priedes koksnes bāzes”.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. J.Grabis; Dr.habil.sc.ing. V.Švinka; Dr.chem. B.Andersons.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2009.gada 15.maijā plkst. 12.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā RTU Materiālzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs:

DAGNIJA LOČA

par tēmu “Ūdenī šķīstošu hidrazīnija betaīnu iekapsulēšanas metodes”.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. M. Kalniņš, Dr.med. I.Stonāns, Dr.chem. S.Grīnberga.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 promocijas padome 2009. gada 30.janvāra sēdē JEVGENIJAI DEHTJAREI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Viesnīcu pakalpojumu tirgus attīstība Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par– 9, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2009. gada 2.marta sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu JĀNIM ŠILIŅAM par promocijas darbu “Iegulto sistēmu topoloģiskā funkciju un arhitektūras kopprojektēšana modeļvadāmās arhitektūras kontekstā”.

Balsošanas rezultāti: par – 9; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2009.gada 5.marta sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu AURIKAI GULBEI nozaru (mūzikas) pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Metodoloģiskā kultūra topošā klavierspēles skolotāja darbībā.”

Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padome 2009.gada 5.martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē ALDIM PUNDURAM par promocijas darbu “Pierādīšanas teorija un brīvie pierādījumi jeb pierādījumi ar procesuālu nozīmi kriminālprocesā”.

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 16-04-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS