Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulces secinājumi

16-04-2009

(pēc LZA ģenerālsekretāra Valda Kampara ziņojuma)

2008. gada pirmajā pusē bija vērojama visu zinātnes nozaru paātrināta attīstība, nostiprinot zinātnes kadrus un zinātnes infrastruktūru. Līdz ar to pieauga zinātnes loma izglītībā un tautsaimniecībā kopumā.

2008. gada nobeigumā ekonomiskā krīze izraisīja zinātnes un augstākās izglītības finansējuma būtisku samazinājumu, kas var radīt krasas negatīvas sekas izglītības, zinātnes un tautsaimniecības attīstībai, ja netiks izstrādāts efektīvs vidējā termiņa zinātnes attīstību nodrošinošs krīzes pārvarēšanas mehānisms.

Tautsaimniecības atbalstam īpaši bīstams var būt tālāks proporcionāls samazinājums visām zinātnes nozarēm, kas rada šaubas par visu plānoto resursu (zinātniskie institūti, augstskolas, tehnoloģijas pārneses kontaktpunkti, kompetences centri, uz ņēmējdarbības inkubatori, uzņēmēji) saskaņotas un sinerģiskas izmantošanas iespējām.

Zinātnes potenciāla un iegūtā intelektuālā īpašuma attīstībai un rezultātu paātrinātai izmantošanai nepieciešams veikt steidzīgu Latvijas likumdošanas sakārtošanu, atbrīvojot zinātni no tai neraksturīgām birokrātiskām funkcijām. Tas nodrošinātu Latvijas  zinātnes papildu pienesumu valsts budžetam, ES struktūrfondu savlaicīgu un maksimāli lietderīgu izmantošanu tautsaimniecībai   nepieciešamajiem mērķiem.

Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos ir īpaši svarīgi zinātniskos pētījumus orientēt uz praktisku pielietojamību un saņemt valsts atbalstu inovācijām tautsaimniecībā. Vienlaikus jādara viss iespē jamais, lai saglabātu un nodrošinātu humanitāro pētījumu nepārtrauktību un attīstību, apzinoties, ka Letonikas pētījumu īstenošana ir nacionāla atbildība un nacionālās pašapziņas jautājums.

Latvijas Zinātņu akadēmijas uzdevums ir turpināt pildīt  LZA pamatuzdevumus 2008. – 2012.g.– sekmēt universitāšu, augstskolu, zinātnisko institūtu un industrijas aktīvu sadarbību ar  mērķi panākt esošo resursu maksimāli lietderīgu izmantošanu un iespējami īsākā laikā dot tautsaimniecībā izmantojamus un ie   viešamus rezultātus, vienlaicīgi nodrošinot ekspertīzes funkcijas Latvijas zinātnes un tautsaimniecības attīstības plānošanā.

Powered by Elxis - Open Source CMS