Aizstāvēšana

21-05-2009

2009. gada 5. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Stomatoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SIMONAS GRYBAUSKAS

aizstāvēs promocijas darbu “Viduslaiku un mūsdienu Rīgas un Lietuvas teritoriju iedzīvotāju kraniofaciālā morfoloģija”.

Recenzenti: profesore Dr. med. I.Urtāne; profesors Dr. habil. med. E.Leiburs (Tartu universitāte); profesore Dr. habil.med. G.Krūmiņa.

***

2009. gada 10.jūnijā plkst. 14.00 LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes (Rīgā, Visvalža ielā 4a 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

KĀRLIS VĒRDIŅŠ.

Temats: “Latviešu dzejproza 20. gadsimtā”.

Recenzenti: Dr.philol. Ausma Cimdiņa; Dr. philol. Maija Burima; Dr. philol. Raimonds Briedis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2009.gada 10.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INGA LĀCE

aizstāvēs promocijas darbu “Sirds asinsvadu sistēmas un fizisko aktivitāšu izvērtēšana bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm – pirms un pēc ķirurģiskas korekcijas”.

Recenzenti: profesore Dr. med. Dace Gardovska (RSU), Vilnis Dzērve (Kardioloģijas institūts); profesore Alicija Dranenkiene (Lietuva).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009. gada 10. jūnijā plkst. 15.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 3. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INETA LIPŠA

aizstāvēs promocijas darbu “Sabiedriskā tikumība Latvijā 1918.1940. gads” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. hist. Ilgvars Butulis (Latvijas Universitāte), prof., Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils Universitāte), Dr. hist. Aija Kalnciema (Latvijas Valsts arhīvs).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2009. gada 11. jūnijā plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes vides zinātnē atklātā sēde, kurā disertāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

SANDRA POIKĀNE.

Tēmats: “EU–wide lake ecological classification based on phytoplankton biomass parameters” (“Eiropas Savienības ezeru ekoloģiskā klasifikācija pēc fitoplanktona biomasas rādītājiem”).

Recenzenti: prof. Dr. biol. A. Škute, Daugavpils Universitāte; asoc. prof. Dr. biol. Gunta Spriņģe, Latvijas Universitāte; Dr. biol. Ivars Druvietis, LU Bioloģijas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2009.g. 16.jūnijā plkst. 14.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr. man.) aizstāvēs

ILZE LAPA.

Temats – “Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmumu konkurētspēja”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesors Dr. h.inž. Pēteris Rivža; Dr. ekon. Oļegs Baranovs; Dr. ekon. Andris Miglavs. Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.g. 16.jūnijā plkst. 16.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr. man.) aizstāvēs

IEVA JOHANSONE.

Temats – “Sākumizglītības pārvaldība vienlīdzīgu izglītības iespēju un kvalitātēs nodrošināšanai Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: profesors Dr. ķīm. Andrejs Rauhvargers; profesors Dr. ped. Oskars Zīds; prof. Knuts Švipperts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009. gada 17. jūnijā plkst. 12:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

INGRĪDA GAILĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Ogu spiedpalieku novērtējums un pie-mērotība kviešu maizes tehnoloģijai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras profesors, Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes asociētā profesore, Dr.chem Ida Jākobsone; Latvijas Valsts Augļkopības institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Māra Skrīvele.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 17. jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ALEKSANDRS VERŠILOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Jutīgu analītisko metožu izstrāde kancerogēna mikotoksīna – sterigmatocistīna noteikšanai dažādās pārtikas sistēmās” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore, Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa; Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedras asociētais profesors, Dr.chem. Pēteris Mekšs; Saratovas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātes Vispārējās un Neorganiskās ķīmijas katedras profesore, Dr.habil.chem. Irīna Gorjačeva (Saratova, Krievija).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 19. jūnijā plkst.10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. VERA BOROŅENKO.

Tēma “Klasteru loma reģiona konkurētspējas paaugstināšanā”.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža; LR Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktore Dr.sc.ing. Irina Arhipova; Toruņas Nikolaja Kopernika Universitātes profesors (Polija), Dr.habil.oec. Wojciech Kosiedowski.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 19. jūnijā plkst.13:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. INGRĪDA MILLERE.

Tēma “Darbības procesi ēdināšanas uzņēmumos Latvijas reģionos”.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, LZA akadēmiķe, Dr.habil.oec. Baiba Rivža; Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta Lauku vides attīstības nodaļas vadītāja, Dr.oec. Daina Saktiņa; Misūri Kolumbijas universitātes Pārtikas un lauksaimniecības politikas pētniecības institūta profesors, Dr.habil.agr. William H.Myer.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 25. jūnijā plkst. 14.00 LU Moderno valodu fakultātē 402. telpā Rīgā, Visvalža ielā 4a notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

RENĀTE SILIŅA-PIŅĶE

aizstāvēs promocijas darbu “Priekšvārdi Rīgā 15.gadsimtā pēc pilsētas Ķemerejas reģistra materiāliem” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Jansone, Dr. habil. philol. O.Bušs, Dr. philol. I.Brigzna.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 13. martā INTA SLAVINSKA aizstāvēja promocijas darbu “Loģistika reģionu attīstībai” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav.

Ar padomes lēmumu Intai Slavinskai piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 17. martā ALEKSEJS TAUBE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret nav, nederīgu biļetenu – nav. Aleksejam Taubem tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē.

***

LU Filozofijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 25. martā ŽANETE NARKĒVIČA aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Iztēle un valodas jaunrade Pola Rikēra filosofijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Žanetei Narkēvičai ir piešķirts doktora zinātniskais grāds (Dr. phil.) filozofijas nozares filozofijas vēstures apakšnozarē.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2009. gada 6.aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu SIGITAI MISIŅAI–EGLEI par promocijas darbu “Induktīvās klasifikācijas algoritmu ar inkrementālu apmācību analīze un realizācija”.

Balsošanas rezultāti: par – 8 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

2009.gada 7.aprīlī RTU promocijas padomes “Vides zinātne” P–19 atklātā sēdē SYLVESTRE NJAKOU DJOMO aizstāvēja promocijas darbu “Bioūdeņraža ražošanas aprites cikla novērtējums un modelēšanas programmas pārejai uz ūdeņraža saimniecību” un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu vides zinātnes nozares vides inženierzinātne apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas pa-dome 2009.gada 7. aprīļa sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu LINDAI DANIELAI skolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Mācību disciplīna kā pusaudžu attieksmes izpausme pret mācībām”.

Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2009. gada 17. aprīlī atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr. silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētniecei DAGNIJAI LAZDIŅAI par promocijas darbu “Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējas kārklu plantācijās”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2009.gada 17.aprīlī LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē SERGEJS ISAJEVS aizstāvēja promocijas darbu “Hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) patoģenēzes molekulārie mehānismi centrālajos un perifērajos elpceļos” un ieguva medicīnas doktora zinātnisko grādu patoloģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 18, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2009.gada 17.aprīlī LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē KĀRLIS KUPČS aizstāvēja promocijas darbu “Intrakraniālu aneirismu endovaskulāras un ķirurģiskas ārstēšanas metodes izvēle, rezultāti un pamatojums” un ieguva medicīnas doktora zinātnisko grādu ķirurģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 20, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2009. gada 17.aprīlī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē ANDREJAM PODGORNOVAM par promocijas darbu “Magnētiskā lauka trešās harmonikas enerģijas izmantošana sinhrono dzinēju pašierosmei”.

Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2009.gada 27. aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu VIKTORIJAI JARKINAI par promocijas darbu “Franšīzes tiesiskais regulējums ārvalstīs un Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2009. gaga 28. aprīlī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – grāmatvedības un uzskaites teorija aizstāvēja IVETA MIETULE par tematu “Personāla izmaksu uzskaites pilnveidošanas iespējas Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt 10, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni – 0.

Pēdējā atjaunošana 21-05-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS