Aizstāvēšana

27-04-2008

2008. gada 18. janvārī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā disertāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

Aivars Gilucis.

Temats: “Mikro– un makroelementu satura un izplatības likumsakarības Latvijas augšņu virsējos horizontos”.
Recenzenti: Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, Latvijas Universitāte; PhD Jāns Kivisilla, Igaunijas ģeoloģijas dienests; Dr. geol. Donatas Kaminskas, Viļņas Universitāte, Lietuva.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Lielvārdes ielā 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2008. gada 18. janvārī plkst. 13:00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā disertāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

VALĒRIJS ŅIKUĻINS.

Temats: “Latvijas seismotektoniskie apstākļi un seismiskā bīstamība”.
Recenzenti: Dr. habil. geogr. Guntis Eberhards; Latvijas Universitāte, Dr. habil. geol. Algimantas Grigelis, Lietuvas Zinātņu akadēmija; Dr. geol.–min. zin. Nikolajs Šarovs, Krievijas Zinātņu akadēmijas Karēlijas Pētījumu centra Ģeoloģijas institūts.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Lielvārdes ielā 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2008. gada 4. februārī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

Nataļja Pavlova

aizstāvēs promocijas darbu “ Platformneatkarīgā modeļa izstrādes pieeja modeļvadāmas arhitektūras ietvarā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, asoc.prof., Dr.sc.ing. Boriss Miševs, profesore, Dr.sc.ing. Vita Vojtkovska (Boisas universitāte, ASV).
Ar promocijas darbu var iepazīties internetā
http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura/, RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2007. gada 21. novembrī Jeļena Goluško aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Solvātu sorbcijas modeļa izmantošana sorbcijas prognozēšanai apgrieztās fāzes augsti efektīvajā šķidruma hromatogrāfijā.”. Balsošanas rezultāti: par– 8, pret –nav, nederīgu biļetenu nav. Jeļenai Goluško tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promociju padomes sēdē 2007.gada 4. decembrī Inese Ozola aizstāvēja promocijas darbu “Lingvistiskie un pragmatiskie priekšnoteikumi mutvārdu diskursa uztverei svešvalodā” un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biletenu nav.

***

elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2007. gada 4.decembrā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē JĀNIM VOITKĀNAM par promocijas darbu “Elektrisko vienvada sistēmu izpēte”. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2007. gada 4. decembrī Ilze Sperga aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā”. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ilzei Spergai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē latviešu literatūras vēstures apakšnozarē.

***

LU Fizikas zinātņu nozares (cietvielu un materiālu fizikas apakšnozares) padomes sēdē 2007.gada 6. decembra atklātā sēdē piešķīra fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr. phys.) fizikas zinātnes cietvielu fizikas apakšnozarē Laurim Dimitročenko par promocijas darbu “Komplekso fluorīdu monokristālu un nanokristālus saturošas stikla keramikas iegūšana un to optiskās īpašības” Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2007. gada 7. decembrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra DARJAI ŠMITEI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē ”Datoru un sistēmu programmatūra” par promocijas darbu “Globālas programmatūras izstrādes uzlabošana”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

LU Fizikas un astronomijas zinātņu nozares promocijas padome 2007. gada 10. decembrī atklātā sēdē LU FMF pētniekam ANDREJAM JARMOLAM piešķīra fizikas doktora (Dr. phys.) zinātnisko grādu optikas apakšnozarē par promocijas darbu “Skanējamo lāzeru spektroskopija un elektriskā lauka efekti sārmu metālu tvaikos”. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2007.gada 11. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu LAIMAI GEIKINAI nozaru (reliģijas) pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme kristīgajā audzināšanā pamatskolā”. Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2007.gada 11. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu SVETLANAI SURIKOVAI sociālās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei”. Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – nav; nederīgs biļetens – 1.

***

2007.gada 13.decembrī RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares Promocijas padomes P–02 atklātā sēdē Edmunds TEIRUMNIEKS aizstāvēja promocijas darbu “Cieto sadzīves atkritumu poligonu infiltrātu pētījumi un attīrīšanas tehnoloģiju pilnveidošana” un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” –11, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Policijas akadēmijas Juridiskās zinātnes promocijas padome 2007.gada 14. decembra sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu Janai Zīlei Krimināltiesību apakšnozarē par promocijas darbu “Cietušais krimināltiesisko zinātņu skatījumā”. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Policijas akadēmijas Juridiskās zinātnes promocijas padome 2007.gada 14. decembra sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu Uldim Miķelsonam Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozarē par promocijas darbu “Poligrāfa pārbaudes tiesību aizsardzības iestāžu darbā”. Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2007. gada 27.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu energoelektronikas apakšnozarē OSKARAM KRIEVAM par promocijas darbu “Energoelektronikas pārveidotāju aktīvo filtru vadības sistēmu izpēte un izstrāde”. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS