Aizstāvēšana

17-09-2009

2009. gada 30. septembrī plkst. 15.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 3. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

RITVARS JANSONS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas PSR drošības iestāžu darbība un loma okupācijas režīma nostiprināšanā 1944.–1956. ” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte), doc., Dr. hist. Daina Bleiere (Stradiņa Universitāte), prof. emeritus Dr. hist. Heinrihs Strods

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2009. gada 6.oktobrī plkst. 15.00 LU Valodu un mākslas zinātņu fakultātē 402.telpā Rīgā, Visvalža ielā 4a notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

NATAĻJA CIGANKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Lingvistiskās variācijas angļu valodas elektroniskajā akadēmiskajā diskursā” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Z.Ikere, Dr. habil. philol. A.Veisbergs, Dr. philol. J.Baldunčiks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

Piektdien, 2009. gada 9. oktobrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē Raiņa bulvārī 19., 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ELIZABETE TAIVĀNE.

Disertācija: “XX gs. mistiskās antropoloģijas dimensijas: hesihasma un Tibetas budisma salīdzinājums”.

Recenzenti: prof. Dr. teol. Riho Altnurme, Tartu Universitāte, Teoloģijas fakultāte; prof. Dr. teol. Grigorios D. Papathomas, Tartu Universitāte, Teoloģijas fakultāte; doc. Dr. filol. Agita Baltgalve, LU Moderno valodu fakultāte.

Ar disertāciju var iepazīties LU centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un internetā http://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1 

***

Piektdien, 2009. gada 9. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē Raiņa bulvārī 19., 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURIS DOVEIKO.

Disertācija: “Cilvēka ontoloģiskā transformācija Ignātija Brjančaņinova teoloģijā: kritisks novērtējums”.

Recenzenti: prof. Dr. filoz. Paul Valliere, Butler University, USA; doc. Dr. art. Nadežda Pazuhina, Baltijas Starptautiskā Akadēmija; lekt. Dr. filoz. Valdis Tēraudkalns, Latvijas Universitāte, Teoloģijas fakultāte.

Ar disertāciju var iepazīties LU centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un internetā http://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1 

***

2009. gada 12.oktobrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

TATJANA RIKURE

aizstāvēs promocijas darbu “Uz psihofizioloģiskā stāvokļa modeļa balstīto adaptīvo apmācības sistēmu izstrādāšana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.sc.ing. Egils Ginters (Vidzemes Augstskola), Dr.rer.nat. Eberhard Blümel (Fraunhofera institūts, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2009. gada 16.oktobrī, plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 417.telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA ĶIPURE.

Temats: “Vācu valodas kompetences veidošanās studiju procesā”. Zinātniskā vadītāja: profesore Dr. philol. Ilze Kangro, zinātniskais konsultants profesors  Dr. habil. paed. Jānis Pokulis.

Recenzenti: profesore Dr. psych. Anita Pipere (Daugavpils Universitāte), profesore Dr. habil. paed. Irīna Maslo (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Valerijus Golovko (Viļņas Universitātes Kauņas humanitārās fakultātes Vācu filoloģijas katedra, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Ilgtspējīgas izglītības institūtā Parādes 1 – 432, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 27. augustā pie-šķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu pārtikas zinātnes nozares pārtikas produktu kvalitātes apakšnozarē ILZEI STUMPEI–VĪKSNAI par promocijas darbu “Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu saturs pārtikas produktos un tā izmaiņa ražošanas tehnoloģiju ietekmē”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2009. gada 8.septembrī RTU Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P–18 atklātā sēdē PĀVELS ONUFRIJEVS aizstāvēja promocijas darbu “Ar lāzera starojumu veidotas pusvadītāju Si, Ge un SiGe virsmas nanostruktūras” un viņam piešķīra Dr.phys. zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: piedalās – 13, par –13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2009. gada 9. septembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē AGNESEI PRIEDEI par promocijas darbu “Invazīvie neofīti Latvijas florā: izplatība un dinamika”.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS