Aizstāvēšana

4-10-2009

2009. gada 20. oktobrī plkst. 14.00 LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes (Rīgā, Visvalža ielā 4a 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

SANDRA CĪRULE.

Temats: Mūsdienu publiskā bibliotēka Latvijas pagastos (1997 – 2007).

Recenzenti: Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis, Dr. philol. Baiba Holma, Dr. philol. Vineta Gerkena.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2009. gada 21. oktobrī plkst. 1400 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

OSKARS KOZINDA

aizstāvēs promocijas darbu “Dažu rentgenomorfometrisko parametru izmantošana suņu gūžu locītavu displāzijas diagnostikā” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Dr. habil. med. Jānis Vētra, VMF profesore, Dr. habil. biol. Edīte Birģele, VMF profesors, Dr. med. vet. Arnis Mugurēvičs.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 29. oktobrī pulksten 16.00 notiks Latvijas Kultūras akadēmijas promocijas padomes atklātā sēde (Ludzas ielā 24, Rīgā), kurā disertāciju mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

IEVA PAULOVIČA.

Temats: “Garīgā mūzika Vidzemē Zviedrijas lielvalsts vēlīnajā posmā (1660–1710)”.

Recenzenti: Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, Dr. art. Anda Beitāne, Dr. art. Valdis Muktupāvels.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas Bibliotēkā Rīgā, Ludzas ielā 24.

***

2009.gada 4.novembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IVETA KUDABA

aizstāvēs promocijas darbu “Neprecizētas izcelsmes metastātiski audzēji: klīniska un morfoloģiska diferenciāldiagnostika, ārstēšana un tās efektivitātes novērtēšana”.

Recenzenti: profesore Laila Feldmane (RSU); docente Dagnija Leja; Dr.phys. Sergejs Popovs (RAKUS); asoc.prof. Vahur Valvere (Igaunija).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009. gada 6. novembrī plkst. 10.00 RTU Kaļķu ielā 1 407.auditorijā RTU P–09 promocijas padomes sēdē notiks

MIHAILA MASKAĻOVA

promocijas darba “Noguldījumu garantiju sistēma Latvijā” aizstāvēšana ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: RTU profesore, Dr.oec. Nataļja Lāce; LU profesors, Dr.habil.oec. Elmārs Zelgalvis; Daugavpils Universitātes asoc. profesors, Dr.oec. Genādijs Gončarovs.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 15.septembrī ROLANDS PARTS aizstāvēja promocijas darbu “xDSL tehnoloģiju potenciālo iespēju novērtējums vietējos telekomunikāciju tīklos” inženierzinātņu doktora grāda telekomunikāciju nozarē iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar padomes lēmumu Rolandsm Partam ir piešķirts inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) elektronikas un telekomunikāciju nozares elektrosakaru apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes valststiesības, krimināltiesības un starptautiskās tiesības apakšnozaru promocijas padome 2009. gada 15.septembrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu Juridiskās zinātnes Krimināltiesību apakšnozarē DIĀNAI HAMKOVAI par promocijas darbu “Goda un cieņas krimināltiesiskā aizsardzība”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2009. gada 15.septembrī RTU promocijas padomes P–08 atklātā sēdē MĀRIS TĒRAUDS aizstāvēja promocijas darbu “Jauna veida diskrētie ortogonālie pārveidojumi un ar signālu apstrādes pielietojumiem saistītās kļūdas” un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) elektronikas un telekomunikāciju nozares ķēdes un signāli apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par –9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes promocijas padome 2009. gada 18. septembra sēdē piešķīra juridiskās zinātnes doktora (Dr. iur.) zinātnisko grādu RISTO PULLATAM krimināltiesību apakšnozarē par promocijas darbu “Organizētā noziedzība, kas saistīta ar narkotiku kriminālo apriti Baltijas jūras reģionā: policijas skata punkts”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

2009. gada 22.septembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēdē JŪLIJA JONĀNE aizstāvēja promocijas darbu “Latviešu sakrālās mūzikas žanri” un viņai piešķīra mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 6, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē 2009.gada 25. septembrī, pamatojoties uz Latvijas zinātniskā grāda pretendenta Arņa Zāģera promocijas darba – disertācijas “Dziļās gāzu reģenerācijas sistēmas tehnisko un termodinamisko parametru optimizācija” novērtējumiem un padomes aizklātās balsošanas rezultātiem, ARNIM ZĀĢERIM ir piešķirts inženierzinātņu doktora grāds mašīnzinātņu nozares mašīnu projektēšanas apakšnozarē.

No vienpadsmit klātesošiem balsstiesīgajiem padomes locekļiem par zinātniskā grāda piešķiršanu nobalsoja 11, pret – neviens.

Pēdējā atjaunošana 4-10-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS