LZA nodaļās

4-10-2009

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā

9.septembrī notika LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde Starptautiskais Astronomijas gads. Par Baldones observatorijas astrofotouzņēmumu arhīvu un tā izmantošanas iespējam referēja LU doktorante Mg. Oļesja Smirnova. Par perspektīviem pētījumiem LU AI Astrofizikas observatorijā referātu sagatavoja observatorijas vadītājs, Dr.phys. Ilgmārs Eglītis, bet sakarā ar viņa ārzemju komandējumu referātu nolasīja LU doktorants Mg. Artūrs Barzdis.

Nodaļas locekļi pieņēma lēmumu: aicinām Izglītības un zinātnes ministriju piešķirt finansējumu LU AI Astrofizikas observatorijas darbības nodrošināšanai, jo citādi, aizlaižot postā astronomisko novērojumu bāzi Baldones Riekstukalnā ar tur uzkrāto unikālo informāciju un unikālo astronomisko instrumentu, var rasties liels zaudējums Latvijai.

23.septembrī notika LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde “LZA korespondētājlocekļu kandidātu ziņojumi par zinātnisko pētījumu rezultātiem”. Sēdes dalībnieki noklausījās LZA korespondētājlocekļa kandidāta LU asoc.prof., Dr.phys. Andra MUIŽNIEKA zinātnisko ziņojumu “Pusvadītāju kristālu audzēšanas tehnoloģiju fizikālo aspektu matemātiskā modelēšana” un LZA korespondētājlocekļa kandidāta LU Cietvielu fizikas institūta vad. pētn., Dr.habil.phys. Jevgēnija KOTOMINA zinātnisko ziņojumu “Tehnoloģisko materiālu kvantu–ķīmiskā datormodelēšana no pirmajiem principiem”. Slēgtās balsošanas rezultātā FTZN izsaka savu atbalstu abiem LZA korespondētājlocekļu kandidātiem.


Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļā

25.septembrī notika LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde, kurā tās dalībnieki noklausījās un apsprieda divus LZA īsteno locekļu kandidātu un divus korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus. LZA korespondētājlocekļa, LU Medicīnas fakultātes profesora Dr.habil.biol. Nikolaja Sjakstes referāta tēma – “Slāpekļa oksīds, gēnu polimorfisms un DNS–proteīnu kompleksi: rezultāti un ieceres”. LZA korespondētājloceklis , Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs sniedza pārskatu par saviem pētījumiem bioloģiski aktīvu savienojumu jomā – “Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēze uz beta-laktāma un 2–pirolidinona heterocikla pamata”.

Korespondētājlocekļa kandidāts LOSI direktora vietnieks Dr.chem. Osvalds Pugovičs nolasīja referātu “Analītiskā servisa attīstība OSI famakoloģisko pētījumu un farmācijas atbalstam”; LU Medicīnas fakultātes profesora, Dr.med. Valda Pīrāga ziņojuma tēma bija “Personalizētā medicīna – no medicīniskās sintēzes līdz molekulārajai profilēšanai”.

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem – LZA īst.loc. kandidātiem Dr.habil. biol. N.Sjakstem un Dr.habil.chem. Grigorijam Veinbergam, kā arī LZA korespondētājlocekļu kandidātiem Dr.chem. O.Pugovičam un Dr.med. V. Pīrāgam.

Powered by Elxis - Open Source CMS