Valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkurss

4-10-2009

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.443 „Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība” 24.punktu, izsludina valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursu valsts pētījumu programmu (turpmāk tekstā – programmas) mērķu un uzdevumu definēšanai saskaņā ar noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem (apstiprināti ar Ministru kabineta 2009.gada 31.augusta rīkojumu Nr.594 „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010. – 2013.gadā”):

1. Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība).

2. Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas).

3. Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība).

4. Sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas).

5. Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas.

Konkursā var piedalīties: zinātnieki, zinātnieku grupas, zinātniskās institūcijas un valsts institūcijas, kā arī komersanti, biedrības un nodibinājumi.

Programmas vadītājs ir zinātnieks, kurš strādā valsts zinātniskajā institūtā, valsts augstskolā vai citā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā institūcijā.

Programmas izpildītāji ir zinātniskie institūti, valsts augstskolas, komercsabiedrības (var piedalīties ar savu līdzfinansējumu), kā arī citas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas institūcijas.

Iesniegums valsts pētījumu programmas priekšlikumu konkursam divos eksemplāros jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV – 1050 (tālrunis 67047940, 67047791) līdz š.g. 26.oktobrim (Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrācijas datums vai pasta zīmoga datums).

Programmu priekšlikumus izvērtēs pēc šādiem kritērijiem:

1. Vai priekšlikums atbilst zinātnes prioritārajam virzienam;

2. Vai priekšlikuma pamatojumam un paredzamajiem rezultātiem ir zinātniskā un praktiskā nozīmība;

3. Vai priekšlikums ir novitāte.

Lēmumu par atbalstāmajiem programmu priekšlikumiem pieņems Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota programmu vērtēšanas komisijas mēneša laikā pēc konkursa beigu termiņa.

Pēc programmu priekšlikumu izvērtēšanas, lēmuma par atbalstāmajiem priekšlikumiem pieņemšanas un programmu konkursa nolikuma apstiprināšanas Izglītības un zinātnes ministrija izsludinās programmu konkursu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildus informācija:

Liene Sideļska, Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departaments, tālr. 67047710

Iesniegumu valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursam un saistošos normatīvos aktus var atrast Izglītības un zinātnes mājas lapā www.izm.gov.lv sadaļā Nozaru politika/Zinātne/Aktualitātes.

Pēdējā atjaunošana 14-02-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS