Aizstāvēšana

5-11-2009

2009.gada 11.novembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

VIKTORIJA KUZEMA

aizstāvēs promocijas darbu “Anēmijas ārstēšanas ietekme uz hroniskas nieru slimības attīstību”.

Recenzenti: profesors Andris Rubīns (RSU); asoc.profesore Renāte Ligere (Latvijas Universitāte); docente Inese Folkmane (Latvijas Transplantācijas centrs).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

Sludinājums iesūtīts 2009.gada 5.oktobrī, bet tehnisku iemeslu dēļ publicēts tikai šajā numurā.

***

2009. gada 17. novembrī pulksten 13:00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta

LARISAS SAUKĀNES

promocijas darba “Ceļu satiksmes drošības krimināltiesiskā reglamentācija” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, Dr.iur. Uldis Ķinis; Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, Dr.iur. Ārija Meikališa; Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors, Dr.habil.iur. Anrijs Kavalieris.

Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2009. gada 19. novembrī pulksten 10:00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta

HELĒNAS PURVIŅAS

promocijas darba “Brīvības atņemšanai alternatīvie sodi un to izpilde Latvijā” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai. Recenzenti: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāna v.i. asociētais profesors, Dr.iur. Andrejs Vilks; SIA Biznesa augstskolas TURĪBA profesors, Dr.iur. Jānis Načisčionis; Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors, Dr.habil.iur. Anrijs Kavalieris.

Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2009. gada 19. novembrī pulksten 13:00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta

JĀŅA TEIVĀNA–TREINOVSKA

promocijas darba “Probācijas dienesta darbības pilnveidošanas problēmas Latvijā” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, akadēmiķis, Dr.iur. Tālavs Jundzis; SIS Biznesa augstskolas TURĪBA profesors, Dr.iur. Jānis Načisčionis; Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors, Dr.iur. Jānis Ivančiks.

Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2009. gada 20. novembrī pulksten 10:00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta

ALEKSANDRA MATVEJEVA

promocijas darba “Policijas darbības teorijas attīstības tendences” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Policijas akadēmijas Promocijas padomes loceklis, SIA Biznesa augstskola TURĪBA profesors, Dr.iur. Aivars Endziņš; Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāna v.i. asociētais profesors, Dr.iur. Andrejs Vilks; SIA Biznesa augstskolas TURĪBA profesors, Dr.iur. Jānis Načisčionis.

Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2009. gada 25. novembrī plkst. 14.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ZANE KALNIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Autoantivielu repertuāru noteikšana ļaundabīgo audzēju pacientiem – klasiskās un uz fāgu displeju balstītas SEREX metodes pielietojums” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.med. Alexander Knuth, prof. Dr.habil.biol. Indriķis Muižnieks, Dr.biol. Una Riekstiņa

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2009. gada 26. novembrī plkst. 1500 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai Ķīmijas zinātnes nozarē aizstāvēs

IGORS URBANOVIČS

par tēmu “Ātrās pirolīzes izmantošana koksnes kompleksai (bezatlikuma) pārstrādei”.

Recenzenti: Dr.habil.chem. A.Strakovs (RTU), Dr.chem. A.Morozovs (LLU), Dr.sc.ing. J.Zandersons (KĶI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24, Latvijas nacionālajā bibliotēkā, kā arī internetā RTU mājas lapā www.rtu.lv/zinātne/ .

***

2009.gada 27.novembrī plkst. 14 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

MĀRIS ZIEMELIS

aizstāvēs promocijas darbu “Uguns dzēšanas ar ūdeni efektivitātes paaugstināšana” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Voldemārs Barkāns (Latvijas Jūras akadēmija), Dr.sc.ing. Jurijs Kisļaks (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), profesors, Dr.sc.ing. Boriss Gjunsburgs (RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, un internetā: http://www.bf.rtu.lv .

***  

2009.gada 27.novembrī plkst. 16 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

ĀRIS ŽĪGURS

aizstāvēs promocijas darbu “Centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitāte” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Egīls Dzelzītis (RTU), Dr.chem. Andris Akermanis (Latvijas siltumapgādes uzņēmumu asociācija), Dr.sc. ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, un internetā: http://www.bf.rtu.lv

***

2009.gada 11.decembrī plkst. 10.00 RTU Kaļķu ielā 1– 407.auditorijā notiks

VELGAS OZOLIŅAS

promocijas darba “Latvijas makroekonometriskā modeļa izstrāde un izmantošana tautsaimniecības analīzē un prognozēšanā” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: RTU profesore Dr.oec. Maija Šenfelde; Florences universitātes profesors Dr. Maurizio Grassini (Itālija); Banku augstskolas profesors Dr.oec. Ivars Brīvers.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2009. gada 21. decembrī plkst. 15.00 RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 302. auditorijā

AMJADS KHABAZS (AMJAD KHABAZ)

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu: “Ar īsām šķiedrām stiegrotu betonu kvazi–plastisko plīsumu analīze” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Juris Jansons (LU, LZA), asoc. prof. Dr.sc.ing. Aleksandrs Januševskis (RTU), prof. Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins (RTU). Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10; Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5 un Interneta lapā http://www.mmd.rtu.lv/promocijas_darbi.htm

***

2009. gada 21.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

EGONS LAVENDELIS

aizstāvēs promocijas darbu “Atvērta daudzaģentu arhitektūra un metodoloģija intelektuālu mācību sistēmu izstrādei” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (Rīgas Tehniskā universitāte); asoc.profesors Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns (Latvijas Universitāte); profesors, PhD (datorzinātne) Jaak Tepandi (Tallinas Tehniskā universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

Powered by Elxis - Open Source CMS