Aizstāvēšana

19-11-2009

2009. gada 7. decembrī plkst. 14:30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P–20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā

DIĀNA SANTALOVA

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Pusparametriskie regresijas modeļi kravu un pasažieru pārvadājumu apjomu analīzei un prognozēšanai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.sc.ing. V. Ļumkis (Transporta un telekomunikāciju institūts), prof. Dr.sc.ing. P. Balckars (Rīgas Tehniskā universitāte) un prof. Dr.phys.math. N. Ušakovs (Norvēģijas Zinātņu un Tehnoloģijas universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

2009. gada 10. decembrī plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2., 123. auditorijā

SKAIDRĪTE BŪMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Minerālmēslojuma optimizācija ganību airenes sēklaudzēšanas sējumos minerālaugsnēs” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore Dr. biol. Ina Belicka, Stendes Graudaugu selekcijas institūts; docente Dr. biol. Silvija Strikauska LLU; asociētā profesore Dr. agr. Ināra Līpenīte, LLU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 10. decembrī plkst.13:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, Čakstes bulvārī 5, 336.auditorijā

AIJA PRIDĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Dzīves kvalitātes principa īstenošana mājturības izglītībā pamatskolā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore Dr.paed. Inese Jurgena (RPIVA); profesore Dr.paed. Elita Volāne (RPIVA); Ph.D. Kaija Turkki (Helsinku universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009.gada 15.decembrī plkst. 12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205.auditorijā

ŽERMĒNA VAZNE

aizstāvēs promocijas darbu “Spēlētāju psihiskā noturība un komandas saliedētība 16 – 20 gadu veciem basketbolistiem”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: profesors Dr.paed. Romualdas Malinauskas (Lithuanian Academy of Physical Education); profesore Dr.paed. Alīda Samusēviča (Liepājas Universitāte); profesors Dr.paed. Juris Grants (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā http://www.lspa.lv/.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 21. oktobrī piešķīra Veterinārmedicīnas doktora grādu (Dr. med. vet.) Veterinārmedicīnas nozarē ķirurģijas apakšnozarē OSKARAM KOZINDAM par promocijas darbu “Dažu rentgenomorfometrisko parametru izmantošana suņu gūžu locītavu displāzijas diagnostikā”

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē 2009.gada 16. oktobrī JEĻENA ĶIPURE aizstāvēja promocijas darbu “Vācu valodas kompetences veidošanās studiju procesā” pedagoģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 4, pret – 2, nederīgu biļetenu nav.

Ar Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Jeļenai Ķipurei piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

***

29. oktobrī 2009. gadā Latvijas Kultūras akadēmijas promocijas padomes atklātajā sēdē veiksmīgi aizstāvēts IEVAS PAULOVIČAS promocijas darbs “Garīgā mūzika Vidzemē Zviedrijas lielvalsts vēlīnajā posmā (1660 – 1710)”. Ievai Paulovičai piešķirts mākslas zinātņu doktora grāds (Dr. art).

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav. Ievas Paulovičas promocijas darba novērtējums: optime approbatur  (saskaņā ar prasībām labākajā veidā).

***

LV Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2009. gada 6.oktobrī NATAĻJA CIGANKOVA aizstāvēja promocijas darbu “Lingvistiskās variācijas anglu valodas elektroniskajā akadēmiskajā diskursā”, un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecIbas apakšnozarē.

Balsošanas rezu1tāti: “par” – 8, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes psiholoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē 2009.gada 03. novembrī JEĻENA JAKOVĻEVA aizstāvēja promocijas darbu “Profesionālā identitāte profesijas apguves sākumposmā: izglītības pakāpes un kultūras faktoru ietekme” psiholoģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Psiholoģijas zinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Jeļenai Jakovļevai piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.).

Pēdējā atjaunošana 19-11-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS