LZA balvu laureāti

27-04-2008
LZA Senāta lēmums:

1.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Raiņa balvu par izcilu radošu veikumu kultūrā LZA goda loceklim Jānim Streičam –– par izcilu ieguldījumu mūsdienu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Edgara Siliņa balvu fizikā – Dr.habil.phys. Jurim Purānam (LU Cietvielu fizikas institūts) – par sasniegumiem precīzu cietvielu struktūras pētījumos ar sinhrotrona starojuma palīdzību

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā – Dr.phys. Andrejam Alksnim (žurnāla “Zvaigžņotā Debess” redakcijas kolēģijas loceklim) un Irēnai Pundurei (žurnāla “Zvaigžņotā Debess” atbildīgajai sekretārei) par veiksmīgu un uzticīgu zinātnes popularizēšanu Latvijā (sakarā ar žurnāla “Zvaigžņotā Debess” 50.gadu jubileju).

Kārļa Ulmaņa balvu – LZA īst.loc. Andrim Caunem (LU Latvijas vēstures institūts) par izcilu ieguldījumu Latvijas valsts vēstures problēmu izpētē.

Dītriha Lēbera
balvu politikas zinātnē – LZA īst.loc. Tālavam Jundzim (Latvijas Zinātņu akadēmija) par Latvijas valsts atjaunošanas un tiesiskas valsts veidošanas norišu pētījumiem.

Marģera Skujenieka balvu statistikā – LZA īst.loc. Oļģertam Krastiņam (Statistikas institūts) par mūža devumu statistikas zinātnē.

Viļa Plūdoņa balvu latviešu literatūrzinātnē – LZA kor.loc. Ausmai Cimdiņai (LU Filoloģijas fakultāte) par aktuālu literatūras vēstures un teorijas jautājumu pētniecību.


Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnēs, koksnes pētniecībā un pārstrādē – LZA īst.loc. Nikolajam Vederņikovam (Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts) par furfurola un metanola vienlaicīgas iegūšanas tehnoloģijas izstrādi.

Paula Stradiņa balvu medicīnas zinātnē – LZA ārz. loc. Bertramam Zariņam (Hārvarda universitāte) par būtisku ieguldījumu moderno mazinvazīvo ortopēdisko tehnoloģiju ieviešanā Latvijas ārstniecības iestādēs.

2.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā – Bc. Aivaram Vembrim (LU Fizikas un matemātikas fakultāte) par darbu “Hromofora molekulu optiskās orientēšanas un dezorientēšanas procesa pētījumi viesu–saimnieka (host–guest) sistēmā – DMABI – PMMA” (vad. Dr.phys. M.Rutkis).

Mārtiņa Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā – Mg. Elīnai Kolodinskai (LU Ķīmijas fakultāte) par darbu “Tritija izdalīšanās no kodolsintēzes reaktora berilija materiāliem” (vad. LZA īst.loc. J.Tīliks, Dr.chem. G.Ķizāne).

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē – LU Filoloģijas fakultātes maģistrantei Diānai Ratinīkai par darbu “G.Repšes un N.Ikstenas jaunāko romānu (“Sarkans”, “Īkstīte”, “Dzīves svinēšana”, “Jaunavas mācība”) prozas poētika (vad. LZA kor.loc. A.Cimdiņa).

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā – RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes maģistrantam Dmitrijam Lubrikam par darbu “Daudzfunkcionālo indolilmagnijorganisko savienojumu sintēze” (vad. Dr.chem. E.Sūna).

3.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA balvas jaunajiem zinātniekiem:

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā

LU maģistrantei Laurai Mančinskai – par darbu “Vispārinātais Bloha vektors un blīvuma matricas īpašvērtības” (vad. LZA īst.loc. R.M.Freivalds).

Dr.sc.ing. Aleksandram Valiļevskim (RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte) par darbu “Lēmumu pieņemšana varbūtiskās nenoteiktības un izplūduma apstākļos” (vad. Dr.habil.sc.comp. A.Borisovs).

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļā

Mg. Marijai Mihailovai (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs) par darbu “HCV prototipa vakcīna uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata” (vad. LZA īst.loc. P.Pumpēns, Dr.biol. I.Sominska, Dr.biol. S.Viazovs (Vācija)).

Mg. Irinai Potoročinai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) par darbu “Jaunu bioloģiski aktīvo savienojumu sintēze, modificējot 1,1–dioksocef–3–ēm–4–karbonskābes terc–butilesteri” (vad. Dr.chem. M.Vorona).

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļā

Mg. Inesei Indričānei (LU Latviešu valodas institūts) par darbu “Latviešu valodas nebalsīgo eksplozīvo slēdzeņu akustisks raksturojums” (vad. Dr.philol. J.Grigorjevs).

Mg., LU doktorantei Agatei Zaķei par darbu “Dzimumlīdztiesības vērtējums sieviešu – pašvaldību vadītāju skatījumā” (vad. LZA īst.loc. E.Vanags).

4. Izteikt atzinību šādiem jaunajiem zinātniekiem:

1. Mg. Annai Grigorjevai (LU Ķīmijas fakultāte) par darbu “Aziridīnu saturošo amīdoksīmu – potenciālo pretvēža preparātu sintēze” (vad. Dr.chem. A.Jirgensons).

2. Mg. Kristapam Māliņam (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) par darbu “Rapšu eļļas metilesteru (RME) iegūšana mikroviļņu klātbūtnē un procesa matemātiskā optimizācija” (vad. LZA īst.loc. V.Kampars).

3. Mg. Kristīnei Šalmai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) par darbu “Tehnoloģisko parametru ietekme uz kalcija fosfātu sintēzes gala produktu” (vad. Dr.sc.ing. L.Bērziņa–Cimdiņa).

Powered by Elxis - Open Source CMS