Starptautiska konference par koksni kā nozīmīgu bioekonomikas komponenti

9-09-2016

12.-13. septembrī Rīgā, viesnīcā Radisson Blue Hotel Latvija notiks ikgadējā 12. Eiropas Ziemeļvalstu Koksnes zinātnes un inženierzinātnes tīkla konference (12th Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering WSE). Konferenci uzticēts rīkot Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam (LVKĶI).

Konferences moto ir "Koksnes zinātne un inženierzinātne - galvenais faktors virzībai uz bioekonomiku" (Wood science and engineering - a key factor on the transition to Bioeconomy). Eiropas „bioekonomikas" koncepcija ieskicē pēc-naftas sabiedrības ekonomiku kā inovatīvu, resursu efektīvu un ilgtspējīgu, racionāli izmantojot bioloģiskos resursus industriāliem mērķiem, un vienlaicīgi saglabājot bioloģisko daudzveidību un aizsargājot vidi. Bioekonomikas stratēģija un darbības plāns fokusēts uz trim aspektiem: jaunas tehnoloģijas un procesi bioekonomikas vajadzībām, bioekonomikas sektora tirgus un konkurētspējas attīstība, politikas veidotāju un ieinteresēto personu cieša sadarbība. Koksne ir nozīmīgs atjaunojamais resurss bioekonomikas nosprausto mērķu sasniegšanai.

Nozīmīga komponente bioekonomikas attīstībā ir pētniecība - jauni inovatīvi produkti un tehnoloģijas no koksnes un lignocelulozes materiāliem. Šiem jautājumiem veltītas Rīgas konferences galvenās prezentāciju tēmas, ietverot koksnes izmantošanas aspektus, koksnes zinātni, koksnes modifikāciju, instrumentālās pētījumu metodes, koksnes produktus un kompozītus, koksnes ilgizturības jautājumus. Konference paredzēta galvenokārt jaunajiem pētniekiem un zinātniekiem, bet vadošie speciālisti koksnes izpētes jomā uzaicināti uzstāties ar plenārreferātiem par koksnes lomu Latvijas bioekonomikā, koksnes biorafinēšanas lomu Eiropas bioekonomikā un jauniem multifunkcionāliem koksnes plātņu produktiem. Tiks nolasīti vairāk nekā 30 mutiskie ziņojumi, prezentēti ap 20 stenda ziņojumu. Rīgā ieradīsies vairāk nekā 70 koksnes izpētes laukā nodarbinātu pētnieku no 11 Eiropas valstīm. Latvija pārstāvēta ar LVKĶI, LLU un RTU pētnieku ziņojumiem.

Konference būs laba platforma informācijas apmaiņai par koksnes pētījumu aktualitātēm un savstarpēju kontaktu veidošanai un stiprināšanai, kas sekmēs turpmāku sadarbību starptautisku pētījumu projektu ietvaros. 

Konferenci kuplina Latvijas un Latvijā darbojošos ārzemju kokrūpniecības uzņēmumu AS "Latvijas valsts meži", AS "Latvijas Finieris", AS "Stora Enso Latvija" līdzdalība, to finansiāls atbalsts ļāvis atzīmēt labāko studenta mutisko un plakātu ziņojumus.

Kontaktpersona papildus informācijai:

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs
Bruno Andersons, tel. 67552554; 29472010

Powered by Elxis - Open Source CMS